Just nu pågår arbete med att bygga ut kommunalt VA i runt 15 områden i Värmdö, och fler är på gång de närmaste åren. 

Nu visar det sig att kostnaderna för att genomföra utbyggnaden har ökat kraftigt på grund av ökade räntekostnader och höjda priser på material. 

Ökat med 50 procent

I Evlinge, där det just nu byggs ut kommunalt VA till cirka 350 fastigheter, behövs ytterligare 79 miljoner kronor för att göra färdigt. Det motsvarar en ökning på nästan 50 procent jämfört med vad man först räknat med. 

Och det är bara början. Enligt Jonas Lundin, enhetschef för VA och avfall i Värmdö kommun, kan fler VA-projekt i Värmdö att drabbas av liknande smällar.

– Det är omständigheter vi inte råder över och många kommuner står inför samma situation just nu, säger han. 

Bild från i höstas. Här grävs för att kunna lägga ner stora avloppsrör i Evlinge.

Bild från i höstas. Här grävs för att kunna lägga ner stora avloppsrör i Evlinge.

Eva Tonström

De ökade kostnaderna måste betalas genom det så kallade VA-kollektivet, alltså VA-taxor och avgifter för att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 

Det innebär att taxan för vatten och avlopp kommer att behöva höjas i Värmdö med start 2025, troligen även 2026 och 2027.

– Vi har bara taxorna och behöver höja för att klara kostnadsökningar. Vi tittar på det just nu. Vi vill ha en balanserad höjning, helst max tio procent per tillfälle, säger Jonas Lundin, och tillägger att även andra faktorer påverkar höjningarna, inte bara VA-utbyggnaden. 

I normala fall ligger höjningen av VA-taxan på 4-5 procent per år, men så är det inte längre. Enligt Jonas Lundin han pandemi, krig och lågkonjunktur skapat en helt ny kostnadsbild. 

Kan tvingas sänka utbyggnadstakten

I Evlinge sattes en preliminär budget för hela utbyggnaden 2020 och det ska vara färdigt 2027.

– Entreprenören gör nya kalkyler inför varje deletapp, utifrån nulägesbilden, och lämnar en offert till kommunen. Så den totala budgeten för utbyggnaden revideras hela tiden, säger Jonas Lundin.

Runt 1,5 miljarder kronor har kommunen räknat med att hela VA-utbyggnaden kommer att kosta.

– Vi har en väldigt ambitiös utbyggnadsplan för vatten och avlopp i Värmdö. Om vi märker att pengarna inte räcker hela vägen, måste vi dra ner på takten. Men det är ett politiskt beslut i så fall.

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA i Evlinge ska pågå till 2027.

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA i Evlinge ska pågå till 2027.

Eva Tonström

Varje fastighetsägare måste ordna egna ledningar på tomten fram till anslutningen (det bruna locket som syns i förgrunden).

Varje fastighetsägare måste ordna egna ledningar på tomten fram till anslutningen (det bruna locket som syns i förgrunden).

Eva Tonström

Värmdö växer: 400 fastigheter per år ska anslutas till VA-nätet

Just nu byggs kommunalt VA ut i en rasande takt i stora delar av Värmdö. Nödvändigt, men dyrt – räkna med runt en halv miljon kronor innan du får vatten i kranen.

Värmdö kommun är en av de kommuner i Sverige som bygger ut mest VA. Allt fler fritidshus blir permanentbostäder och en strid ström med nya Värmdöbor som flyttar hit gör att kommunen växer snabbt. De senaste tio åren har invånarantalet ökat från 39 400 till dagens 46 500.

Det här gör att allt fler behöver kommunalt vatten och avlopp för att kunna bo året runt.

Etapp för etapp betas av i Evlinge. Här grävs för att kunna lägga ner stora avloppsrör.

Etapp för etapp betas av i Evlinge. Här grävs för att kunna lägga ner stora avloppsrör.

Eva Tonström

Just nu pågår arbete i 15 områden och ytterligare sju områden väntar på att det ska dras ut ledningar till deras tomter. Ett jobb som kommer pågå i minst tio år till, kanske längre.

Ett av områdena där det grävs för fullt just nu för kommunalt VA är Evlinge på Värmdölandet. Där finns 340 hushåll, varav cirka 70 procent är permanentboende.

Tidigare omröstningar i området, om man vill ha kommunalt VA eller inte, har lett till ett nej, berättar Evlingebon Sari.

– Det var många äldre här tidigare som inte såg något behov av kommunalt VA, och kanske inte hade råd. Nu är de flesta året runt-boende och det är många barnfamiljer som har flyttat hit. Vi har bott här i drygt 20 år och nu händer det äntligen. Jättebra, säger hon.

"Äntligen!" säger Evlingebon Sari om att få kommunalt VA. Hon och hennes man har bott i området i drygt 20 år. Här med hunden Naia.

"Äntligen!" säger Evlingebon Sari om att få kommunalt VA. Hon och hennes man har bott i området i drygt 20 år. Här med hunden Naia.

Eva Tonström

Alla i området har egna brunnar och det är ständig risk för saltvatteninträngning, tillägger hon. 

Anne och Göran Viklund, även de Evlingebor, är också positiva.

– Vissa har det kämpigt med vattentillgången i sina brunnar och får åka och hämta vatten i tankar när det är som torrast. Så det här är bara bra, säger han.

Det är även bra för miljön eftersom många har egna uttjänta avloppslösningar i dag, tillägger han.

"Så fort allt är påkopplat och kommunen öppnar kranen får vi fakturan, men vi löser det på något vis" säger Anne och Göran Viklund i Evlinge. De är positiva till att området får kommunalt VA.

"Så fort allt är påkopplat och kommunen öppnar kranen får vi fakturan, men vi löser det på något vis" säger Anne och Göran Viklund i Evlinge. De är positiva till att området får kommunalt VA.

Eva Tonström

Vill ansluta 400 om året

Men det är en dyr historia att få kommunalt VA. Bara att få ansluta sig kostar, med 2024 års taxa, upp till 350 000 kronor, sedan tillkommer kostnad för att dra rör från huset till anslutningspunkten, en nota på cirka 100 000 kronor.

– Det är mycket pengar, men vi ser det som en investering i både vårt eget hus och i området, som håller på att förvandlas från sommarstugeområde till permanentområde, säger Cecilia Wrangel Skoug, som flyttade till Evlinge i våras med sin familj.

Att det dessutom, oftast, leder till större byggrätter i området är en bonus, menar hon.

– Det är bra om man någon gång behöver bygga ut.

Familjen Wrangel Skoug i Evlinge håller just nu på att gräva ner ledningar på tomten fram till anslutningen (det bruna locket som syns i förgrunden).

Familjen Wrangel Skoug i Evlinge håller just nu på att gräva ner ledningar på tomten fram till anslutningen (det bruna locket som syns i förgrunden).

Eva Tonström

Totalt cirka 300 miljoner kronor per år läggs på att bygga ut kommunalt VA i Värmdö, något som alltså betalas av de Värmdöbor som får nytt VA. Kommunens mål är att ansluta runt 400 fastigheter om året.

Anslutningsavgiften är samma oavsett var i kommunen man bor och betalas när kommunen kan leverera vatten och avlopp till fastighetsgränsen, och det är inte valfritt. Det måste betalas.

Sedan 2021 har anslutningsavgiften höjts med nästan 20 procent och nästa år är höjningen 23 105 kronor. Orsaken är höjda räntor och materialkostnader, enligt kommunen.

Om man inte har råd att betala kan kommunen hjälpa till med dels anstånd med betalning eller ett så kallat VA-lån.     

Områden med stor andel permanentboende, nära kollektivtrafik, skolor, förskolor och annan service prioriteras för kommunalt VA.

Harri Alponen, platschef på Frentab AB.

Harri Alponen, platschef på Frentab AB.

Frentab

Evlinge klart 2027

Etapp ett i Evlinge är klar. Där håller fastighetsägare på att koppla på sig nu, sedan rullar det på, tills hela området är färdigt.

Det som grävs ned är avloppsrör och vattenledningar för kommunalt VA.

– Innan ledningarna tas i bruk utförs kontroller i form av provtryckning och filmning, vi tar även vattenprover för att se att vattnet är tjänligt innan fastighetsägarna får koppla på sig, berättar Harri Alponen, platschef på Frentab AB, som gör jobbet i Evlinge åt kommunen.

Målet är att hela Evlinge ska färdigt någon gång under 2027.

Såhär ser anslutningspunkterna ut, som ett brunt metallock i marken.

Såhär ser anslutningspunkterna ut, som ett brunt metallock i marken.

Eva Tonström

Så här mycket kostar det (2024 års taxa)

Ansluta till kommunalt VA: 317 209 till 353 175 kronor, beroende på om det krävs ledningar även för dagvatten.

Man betalar för framdragning av ledningar, att de gör en anslutningspunkt och en bostadsavgift.

Dra ledning fram till anslutningspunkt: Cirka 130 000 kronor, minus ROT-avdrag (30 procent av arbetskostnaden). 

Där man bygger ut vatten och avlopp ökar också ofta byggrätterna med nya detaljplaner. Då tillkommer en planavgift om man vill bygga ut.

Planavgift: 74 500 kronor, för max 240 kvm stort hus.

Bygglovsavgift: cirka 37 000 kronor för ett nytt en- eller tvåbostadshus, tillbyggnad kostar cirka 23 200 kronor.

Om rören på din tomt inte är framdragna till anslutningspunkten inom sex månader tas en årlig avgift tas ut för ej ansluten fastighet.

Har du en godkänd egen VA-lösning kan du få ersättning för den, men du måste ändå betala anslutningsavgiften.

Anslutningsavgift och brukningsavgift ska täcka kostnader för VA-utbyggnad, vattenverk, reningsverk, inköp av vatten, drift och underhåll.

Källa: Värmdö kommun och Fabreko AB

Om du inte har råd   

Om du har svårt att betala anslutningsavgiften finns några utvägar som kommunen erbjuder:

Sex månaders anstånd med betalningen

VA-lån: till ålderspensionärer utan ränta och amortering, om banklån inte beviljas

VA-lån: till övriga med en lånetid om maximalt tio år, om banklån inte beviljas

Källa: Värmdö kommun

"Så fort allt är påkopplat och kommunen öppnar kranen får vi fakturan, men vi löser det på något vis" säger Anne och Göran Viklund i Evlinge. De är positiva till att området får kommunalt VA.

"Så fort allt är påkopplat och kommunen öppnar kranen får vi fakturan, men vi löser det på något vis" säger Anne och Göran Viklund i Evlinge. De är positiva till att området får kommunalt VA.

Eva Tonström

400 fastigheter per år ska anslutas till Värmdös VA-nät - i tio år

Men det kostar över 400 000 kronor att koppla på sig