I Värmdö är drygt 7000 personer över 65 år. Många av dem, cirka 2000, är med i de lokala pensionärsföreningarna SPF Seniorerna Värmdö och PRO Gustavsberg-Ingarö och deras lista till Värmdös politiker, över saker som behöver fixas, är lång. I synnerhet inför valet.  

En oro är hur den nya hemtjänsten kommer att fungera. Den politiska majoriteten beslutade nyligen att ge två privata bolag i uppdrag att sköta all hemtjänst, utom i Djurö-Stavsnäs och på öarna, där kommunen blir kvar.

– Förut kunde vi välja mellan kommunal hemtjänst och en rad andra privata aktörer att utföra ens hemtjänst. Nu är vi hänvisade till en utförare. Hur gör man om man inte är nöjd med dem? Det går ju inte att byta, säger Ingegerd Högberg, som sitter i styrelsen i SPF Värmdö.   

De vill veta hur kommunen ska säkra att hemtjänsten håller en hög nivå framöver, och hur klagomål på utförandet kommer att följas upp.

Snart hemlösa

En annan viktig fråga för de äldre är deras lokaler. SPF har hittills fått nyttja ett rum på Gustavsgården kostnadsfritt av kommunen, men det måste de lämna inom kort, och PRO har sitt kansli idag i källarlokal på ett hyreshus. Framöver kommer båda föreningarna att behöva betala hyra, men det är ännu oklart hur mycket och var de hamnar.

Det de behöver är plats för ett kansli och möteslokaler. Men att betala en hög, marknadsmässig hyra är inte möjligt, enligt Barbro Rhodin, ordförande i SPF Värmdö, och Christer Hedberg, ordförande i PRO Gustavsberg-Ingarö.

– Våra föreningar gör ett jättejobb, framförallt förebyggande, för att de äldre i kommunen ska hålla sig friska och må bra. Vi spelar en viktig roll som samlingsplats och motverkar ensamhet. På så vis försenar insatser från vård och omsorg, säger de.

Studiecirklar och aktiviteter av olika slag, utflykter och pratbänkar är exempel på vad de gör.

Vill involveras

Värmdös seniorer vill också vara mer delaktiga i kommunens samhällsplanering, inte bara när det gäller specifika äldrefrågor.

– Vi kan bidra med kunskap om de äldres behov i olika delar av samhället. Det kan vara att vi vill kunna vänta på bussen utan att behöva stå i en snödriva, eller att det ska finnas fler fräscha offentliga toaletter, säger Erland Bridell, som sitter i styrelsen för PRO Gustavsberg-Ingarö.

Ytterligare en viktig fråga, menar de, är hur partierna ska höja kvaliteten på vården inom äldreomsorgen – på boenden och hemtjänsten - och sänka tröskeln för att få plats på ett biståndsbedömt trygghets- och vårdboende, om man vill det.

https://www.mitti.se/nyheter/klart-varmdo-avskaffar-valfri-hemtjanst/repvcd!FyhmXfTYxGCV5y1jTPrIug/

"Vi jobbar alltid med interna kontrollpunkter och regelbundna kvalitetsuppföljningar av verksamheten oavsett om den bedrivs i egen eller extern regi. Upphandlingen inom hemtjänsten tilldelades just efter vilken aktör som kunde leverera högst kvalité där priset inte ens var ett kriterier. Det innebär att vi kommer att följa upp kvalitetsnivån kontinuerligt och noggrant."

"Att göra våra brukare nöjda är vår högsta prioritet. För att kunna hålla en hög och jämn kvalité har kommunen i avtalet utformat långtgående kvalitetskrav på utförarna. Förvaltningen kommer mycket noga att följa upp att avtalet hålls. Det sker genom bl a brukarundersökningar, regelbundna kvalitetsuppföljningar, ekonomiska uppföljningar, uppföljningarna av avvikelser. Man kan även göra oanmälda besök."

"Vi är för valfrihet och människans rätt att bestämma över sitt eget liv. Det ska vara tryggt att bli gammal i Värmdö. Det handlar om allt från att följa lagen och ha fungerande rutiner till att det ska vara enkelt att vara vegetarian som gammal och kunna kräva den maten om man vill. Det finns flera verktyg att mäta nöjdhet varav internkontroll är ett sådant där de ansvariga politikerna får kontinuerlig återkoppling gällande brukarnas nöjdhet. Vi kommer även att komplettera våra insikter med samtal med brukare, anhöriga, medborgare och pensionärsföreningar."

"Vi kommer fortsatt att verka för utbildad personal i våra verksamheter, men också erbjuda och frigöra tid för fortbildning. Det är viktigt för förbättrad kvalitet.När kommunen upphandlar tjänster ligger det på oss politiker att se till att avtalen följs. Genom det nya avtalen säkrar vi och höjer kvaliteten på omsorgen i hela Värmdö. Vi ska se till att brukarna får bästa tänkbara omvårdnad genom att ha ett stort fokus på kontinuitet, stabilitet och trygghet."

"Det är genom vård- och omsorgsnämnden som vi politiker kan följa upp att externa och egna verksamheter håller god kvalitet. Redan idag görs brukarundersökningar och när det kommer till hemtjänsten kommer avtalsuppföljningar också att göras. Vi förespråkar att förvaltningen gör både brukarundersökningar och avtalsuppföljningar mer frekvent till en början så att vi kan säkerställa att bolagen lever upp till de kvalitetskrav som ställts."

"De styrande partierna sviker sina löften från 2018 när de avskaffar valfriheten. Vi säger Nej till nedmonteringen av den kommunala hemtjänsten och införandet av privata monopol. Vi står upp för de äldres rätt att välja mellan olika hemtjänstaktörer. Oavsett var i Värmdö du bor ska du som äldre kunna välja mellan en kommunalt driven hemtjänst eller en eller flera externa utförare."

"Vänsterpartiet är emot att vinstdrivande företag får bedriva hemtjänst. Vi vill att kommunen åter ska ta över hemtjänsten i Värmdö. På så sätt kan vi ha full kontroll över verksamheterna och se till att alla skattekronor går till det de är avsedda för, god vård och omsorg för de äldre i vår kommun."

"Vi kommer följa upp och utvärdera detta inom kommunfullmäktige och nämndarbetet. Vi vill också se en längre övergång/överlämnande för att skapa trygghet hos våra äldre och personal och för att säkerställa att det fungerar."

– Pensionärsorganisationerna fyller en mycket viktig roll på Värmdö så vi kommer att göra allt vi kan för att de får tillgång till bra lokaler. Hyran bör vara subventionerad och vi skulle dessutom gärna se en höjning av det kommunala bidraget till pensionärsföreningarna, säger kommunalrådet Kristina Paltén, (MP).

Partiet vill också att de äldre får tillgång till en större samlingslokal och att delar av Gustavsgården används som mötes- och samlingslokaler för äldre.

Enligt övriga majoritetspartier handlar det om att följa lagen, vilket innebär att alla föreningar ska behandlats lika.

– Vissa har betalat hyra för lokaler som nyttjas och andra inte, därmed har inte alla föreningar behandlats lika. Pensionärsorganisationerna bidrar med en oerhört viktig insats för att förebygga ensamheten bland äldre. Vi kommer att stötta dem genom föreningsbidrag och att skapa fler mötesplatser, säger Deshira Flankör, (M), kommunstyrelsens ordförande.

S vill att att pensionärsföreningarna får ett höjt bidrag som motsvarar hyran, så att den blir noll, och ytterligare ekonomiskt stöd för att bedriva sin verksamhet.

– Vi vill istället kraftsamla mot den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Den sociala verksamhet som pensionärsföreningarna och Guldkanten bedriver ska få ökat stöd och tillgång till bra lokaler för att kunna utveckla sitt arbete, säger Carl Kangas, (S), oppositionsråd i Värmdö.