Under våren, sommaren och hösten 2022 fick miljöförvaltningen in en strid ström av anmälningar från människor i Solberga, Midsommarkransen, Fruängen, Västberga och Årsta. Alla kände en skarp, bränd och obehaglig lukt, under längre eller kortare perioder, och en del mådde fruktansvärt illa.

Orsaken var rökgaserna från Peabs asfaltsverk i Västberga, som Mitt i berättat om i flera artiklar. Men under 2023 har problemet avtagit, bedömer miljöförvaltningen.

– Antalet klagomål som kommer in är betydligt färre nu än tidigare. Men vi släpper inte det här, utan har en regelbunden tillsyn, säger Katariina Parker, enhetschef vid miljöförvaltningen.

Bedömning från KI

Peab hade länge svårt att få bukt med problemet. Tidigt i höstas installerade man bland annat en luktreducerande utrustning, men den hjälpte inte fullt ut. Då fick företaget fram till årsskiftet på sig för att redogöra för hur spridningen skulle minskas.

Dessutom skulle man redovisa rökgasens innehåll, varför lukten förvärrats, bedöma hälsorisker och utsläppens förhållande till miljökvalitetsnormer.

I början av året kom Peabs svar till miljöförvaltningen.

– Den redovisning vi fick från Peab visar att miljökvalitetsnormerna inte överskrids och att rökgaserna innebär en låg hälsorisk. Vi har också vänt oss till Miljömedicinska institutet på Karolinska institutet. Även därifrån är bedömningen att hälsorisken är låg, säger Katariina Parker.

Rökgasen innehåller bland annat cancerogena PAH-föreningar och svavelväte som kan ge huvudvärk, ögonbesvär och andningsproblem. Men beskedet är alltså att halterna är så låga att risken för hälsan är liten.

Tre källor till lukten

Källan till lukterna är skorstenen, tankar med bindemedlet bitumen och utlastningen av asfalt. Peab har nu vidtagit åtgärder som alltså gjort att de besvärande lukterna minskat under 2023 (se faktaruta).

– Asfaltverket är en miljöfarlig verksamhet per definition. Förvärras problemet igen kan vi bedöma att ytterligare åtgärder behövs. Håller sig lukterna på en godtagbar nivå gör vi kanske ingenting mer, säger Katariina Parker.