Mosspaken i Fullersta är välbesökt. Nu ska platsen utvecklas till en närpark och områdeslekplats för grannar som bor intill, något som blivit extra aktuellt då Fullerstaparkens upprustning har dragit ut på tiden, enligt kommunen.

Ett förslag på hur parken kan rustas upp togs fram i våras. Den största delen av grönytan ska finnas kvar, det ska finnas både naturlek och en aktivitetsyta med bland annat en stor klätterställning och en samlingsplats med sittplatser och grill ska anläggas mitt i parken. Dessutom ska det bli bättre belysning.

62 synpunkter

Under tre veckor i augusti genomfördes en medborgardialog där invånarna fick lämna synpunkter på vad man vill kunna göra i parken. 62 synpunkter kom in, de flesta positiva.

”Gör en liten typ Mulleslinga in i skogen för de allra minsta. Knyt an till mosstemat på ett bra sätt. Så man känner John Bauer-skogens mossa. Ni förstår säkert. Kör mossa mosse fullt ut”, var en kommentarerna.

Förra veckan togs ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen och själva byggnationen kan påbörjas nästa höst. Upprustningen beräknas kosta 10 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt de vanligaste förslagen och kommenterat dem. Vissa av dem tas med i ett omarbetat förslag, andra inte.

Utegym (grönt ljus)

Kommunen: Vi ska se över om det är möjligt att få in ett utegym i parken eller i anslutning till den. Önskemålet kommer att beaktas i den fortsatta planeringen.

Linbana (grönt ljus)

Kommunen: Vi ska försöka placera en linbana i parken. Linbana brukar vara ett av de vanligaste önskemålen i medborgardialoger och det finns inte speciellt många i Huddinge.

Belysning (grönt ljus)

Det har kommit in en del önskemål gällande belysning då parken upplevs som mörk och otrygg i dag.

Kommunen: Vi anser att det nuvarande förslaget innebär en stor satsning på både funktionsbelysning och stämningsbelysning men avser att utvecklas det ytterligare.

Skogsslinga (grönt ljus)

Flera synpunkter angående slinga in i skogen har skickats in, bland annat från barn på förskolan Örtagården. Man vill kunna använda skogen på andra sidan gångvägen i högre grad.

Kommunen: Förvaltningen kommer att lägga in en mindre slinga i skogen på andra sidan parken.

Pulkabacken (grönt ljus)

Flera personer som lämnat synpunkter på förslaget önskar att delar av slänten ner mot parken behålls i befintligt skick så att den vintertid kan användas för pulkaåkning.

Kommunen: Förvaltningen kommer att se till att möjligheten att åka pulka i slänten även i fortsättningen kommer att finnas.

Cykel/skejt (rött ljus)

Det har inkommit några synpunkter om t.ex. pumptracks, bmx-spår och skejt.

Kommunen: Förvaltningen kan inte tillgodose detta önskemål. Det saknas både yta och budget för att bygga en större anläggning här. Förvaltningen anser dessutom att det inte är förenligt med de värden som finns i parken idag eller är i enlighet med parkprogrammets intentioner.

Klätterlek (grönt ljus)

Det finns flera önskemål om aktiviteter för äldre barn, till exempel en stor klätterlek.

Kommunen: Förvaltningen arbetar vidare med det förslag som tagits fram där en större klätterställning ingår.

Vattenlek (rött ljus)

Enligt kommunen är vattenlek, liksom linbana, det vanligaste önskemålet i medborgardialoger.

Kommunen: Förvaltningen anser inte att platsen är lämpad för vattenlek då vattenanläggningar är kostnadskrävande och svåra ur driftsynpunkt.

Förra veckan togs ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen och själva byggnationen kan påbörjas nästa höst. Upprustningen beräknas kosta 10 miljoner kronor.