Förra året påbörjades bygget av 287 lägenheter i Tyresö. För 2024 är kommunens prognos 458, samtliga bostadsrätter. Det framgår av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät vars svar länsstyrelsen har sammanställt.

– Två projekt byggstartar under året. Varje projekt som sätter i gång påverkar siffrorna för året mycket, säger Göran Thimberg, chef för strategi- och projektavdelningen vid kommunen.

Det är snarare det som ligger bakom uppgången än en lättare situation kring bostadsbyggandet.

– Det är lika tufft under 2024 som under 2023. När det gäller kostnadsökningarna för branschen har det inte varit en sådan märkbar nedgång och även om vi börjar ana en viss optimism kring köpkraft har den inte slagit igenom stort. Byggaktörerna har svårt att få kalkylerna att gå runt med rimlig risk.

Lågkonjunktur begränsar

Kommunerna får i enkäten beskriva vad som främst begränsar byggandet. Höga produktionskostnader och svårt att få lån för byggherrar och privatpersoner lyfts fram, så också i Tyresö.

Osäkerheten kring räntor har minskat konstaterar Göran Thimberg, men problemet med höga byggkostnader i förhållande till försäljningspriser finns kvar.

– Byggkostnaderna har ökat mycket mer än köparnas köpkraft.

Renderingsbild över hur husen vid Bäverbäcken skulle kunna se ut. Några av husen planeras få en träfasad, andra grå puts.

Renderingsbild över hur husen vid Bäverbäcken skulle kunna se ut. Några av husen planeras få en träfasad, andra grå puts.

SPG

Också kommuner och byggaktörer har svårare att hitta rätt nivå i den osäkra marknaden, konstaterar han.

– Kommunen ska inte göra en förlustaffär och bygg­aktören inte gå back.

Kommunen har inte längre ett bestämt årligt mål för nya bostäder.

– Vi försöker växa i en takt så att kommunen hänger med, så att det finns underlag för nya köpare, så att folk som vill flytta hit ska kunna göra det och så att det finns utrymme för ungdomar att stanna kvar, säger han.

Han spår en viss ökning i byggandet kommande år.

– Vi hoppas att det ska stabilisera sig och att inte nya stora omvärldsfaktorer påverkar.

Tyresös prognos att byggtakten ökar stort i år sticker ut.

Kommunerna i länet tror att 11 800 bostäder kommer att påbörjas under året, visar enkäten. Det är nästan en halvering från fjolårets prognos på 22 000. Av dem blev cirka 7 500 verklighet.