Tillgången på p-platser är ofta en källa till debatt.

Hantverkare slår larm om att de inte kan ta jobb i innerstan då de inte har någonstans att ställa bilen. Förslaget på att ta bort 150 p-platser för att levandegöra Skeppsbron väckte starka reaktioner från grannar och näringsidkare.

När ett projekt innebär att p-platser försvinner från en plats brukar staden hänvisa till att de snarare flyttas runt – till garage eller närliggande gator.

https://www.mitti.se/nyheter/planerna-sprack-atta-parkeringsgarage-lagda-pa-is/repukl!RkAn8pq6ZeuTZ7sXSmjyw/

500 färre – varje år

Enligt siffror från trafikkontoret finns i dag runt 37 000 parkeringsplatser på gatumark i innerstaden. Det system de använder kan inte få fram exakta siffror för tidigare år. Men en minskning har skett.

– Mellan tummen och pekfingret är det 5 000 parkeringsplatser som försvunnit de senaste tio åren, säger Josefine Mittermaier, enhetschef för parkering på trafikkontoret.

Uppskattningen är gjord utifrån undersökningar som görs av parkering i utvalda kvarter, för att staden ska få en bild av hur utvecklingen ser ut.

– Det främsta skälet till minskningen är att vi har omvandlat många gator, anlagt körfält för kollektivtrafik, byggt cykelbanor och breddat gångbanor. Även angöring går före parkering vid kantsten. Men det är inget unikt för Stockholm.

En fråga om prioriteringar

De senaste åren har parkeringsplatser och körfält för bilar omvandlats till cykelbanor, gångbanor och körfält för bussar runtom i Stockholms innerstad. Helt i enlighet med framkomlighets- och parkeringsstrategierna som klubbats i kommunfullmäktige.

– Det huvudsakliga syftet med strategierna är att ge plats åt andra än bilarna, och använda utrymmet på ett smartare sätt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-gora-det-lattare-hitta-p-plats/repuic!Om7c8@6BoqRAn8oiLm1VrQ/

Daniel Helldén: Stämmer inte

Men hur många parkeringsplatser som omvandlats till annat i innerstan råder det delade meningar om.

Att 5 000 p-platser försvunnit de senaste tio åren stämmer inte, menar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– De siffrorna anger antalet parkerade bilar, och inte antalet parkeringsplatser. Över tid har antalet parkerade bilar blivit färre, samtidigt har antalet felparkerade bilar också minskat i samma utsträckning.

Det kan dock inte ensamt förklara minskningen, menar Josefine Mittermaier.

– Det kan vara en förklaringsmodell, men går vi tillbaka till 2007 visar siffrorna en minskning på 10 000 parkeringsplatser fram till i dag. Att färre parkerar fel är en del av det, men det beror också på gatuombyggnader som görs i linje med framkomlighets- och parkeringsstrategin.

https://www.mitti.se/nyheter/skulle-du-vaga-parkera-har/repudw!w@7DASHwGYyb6grYwObCxw/

Bristfälliga system

För att få en mer rättvis bild hänvisar Daniel Helldén till andra mätningar där trafikkontoret i stället räknat antalet parkeringsplatser.

– De visar att antalet p-platser i innerstaden legat ganska konstant på runt 35 000 under den här perioden.

Men de siffrorna är inte tillförlitliga, menar Josefine Mittermaier. Hon säger att det systemet bygger på uppskattningar och att det inte kan visa historisk data.

– Båda metoderna handlar om uppskattningar. Vi önskar att vi hade ett system för att exakt se antal och historik, men det har vi inte.

https://www.mitti.se/nyheter/da-stanger-strandvagens-parkering-annu-en-gang/repukd!JamGuGZ9UpRez94Yk25bTg/