Inte nog med tunnelbana. I Östberga planeras även cirka 820 bostäder, och lokaler i bottenvåningarna, fördelade på fyra kvarter vid Östbergabackarna.

– Det är ett projekt som fyller en otroligt viktig funktion i att koppla samman Östberga med Årstafältet och Liseberg. Östberga ska inte vara en isolerad enklav. Staden ska bygga ihop mellanrummen, barriärerna, mellan stadsdelarna, säger Renoir Danyar, stadsplanerare och handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget var ute på samråd i början av förra året, och är något omarbetat efter vissa synpunkter som kom in då.

– Egentligen är det inga jättestora förändringar. Loftgångar har tagits bort i två av kvarteren. Våra bullerutredningar var inte helt klara inför samrådet. Nu har vi kommit fram till att husen kommer att klara riktvärdena för industribuller utan loftgångar, så det finns inget behov av dem, säger Renoir Danyar.

Mot Åbyvägen och Årsta partihallar i norr tillåts bebyggelse mellan sex till tio våningar. De ska även fungera som skydd mot buller för befintlig bebyggelse. Mot dalgången i väst kommer kvarteren att byggas i fem till sju våningar.

Takjusteringar

Man har sedan samrådet även gjort justeringar i fasadfärger och takutformning. Nu är tanken att taken ska vara platta eller svagt lutande, i stället för sadeltak, så att de ska överensstämma mer med de som redan finns i området.

I projektet försvinner en BMX-bana, staden jobbar nu på att hitta en ersättningsplats i Östberga.

– Den är populär och det är en prioriterad fråga, säger Renoir Danyar.

Detaljplanen beräknas kunna antas i oktober i år.