Buller. Insyn. Biologiskt hot.

Men också flera välkomnanden.

Samrådssynpunkterna att bygga om Alviks strand kontorskvarter till bostadsområde har redovisats av stadsbyggnadskontoret.

Plansamrådet ägde rum mellan 1 mars och 11 april 2022. Först i slutet av 2022 var en sammanställning av alla synpunkter klar.

Enligt stadsbyggnadskontoret ingen ovanlig tidsåtgång i sådana här sammanhang.

Som ett resultat av alla synpunkter beslutade stadsbyggnadsnämnden under sitt möte den 26 januari att ta ett omtag av planerna.

Ett av syftena med omtaget är att bevara mer av den befintliga bebyggelsen än i den ursprungliga planen.

– Det innebär lite mer jobb, men på det stora hela påverkar det inte tidsplanen, säger Per Jerling, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

68 yttranden kom in.

Välkomnar ombyggnad

Flertalet remissinstanser ger enligt stadsbyggnadskontoret tummen upp för att området vid Mälarens strand byggs om.

Men det finns en hel del synpunkter på hur och vad som ska göras.

Några av dem som bor i området, och som blir grannar med det nya bostadsområdet, befarar både buller och insyn. Här kommer en trafikbullerutredning visa om inglasade balkonger kommer att krävas, svarar kontoret.

Bland övriga synpunkter från Brommabor är bland annat önskan om att trafiken inte ska öka och att för många byggnader rivs vilket enligt dem som yttrat sig innebär en negativ klimatpåverkan.

Bromma stadsdelsnämnd välkomnar enligt stadsbyggnadskontorets sammanställning att det byggs om och nytt i Alviks strand och att redan bebyggda ytor tas i anspråk i stället för grönområden.

Stadsdelsnämnden har dock, enligt kontoret, en hel del synpunkter på enskilda delar av planen.

Stadens utredare vill undersöka hur rivningsmassor från byggnaderna som planeras att rivas i Alviks strand kan användas för utfyllnad av Mälarens strandlinje och vid anläggandet av en ny ö.

Stadsdelsnämnden i Bromma anser att utfyllnad i vattnet och strandområdet bör undvikas och att de biologiska konsekvenserna bör utredas mer.

Även skönhetsrådet har lämnat synpunkter på att strandlinjen tas i anspråk. Strandlinjen är "ett uttryck för Stockholms särart" och är också lekområde för fisk, skriver rådet.

"Studeras vidare"

Stadsbyggnadskontoret tar till sig synpunkterna och skriver i en kommentar att strandparken med utfyllnad i vattnet och en ny ö kan bli en stor tillgång för området men att förslaget behöver "studeras vidare".

Bromma stadsdelsnämnd vill även ha en noggrannare analys av trafikflödet i området och tycker inte att den skola som planeras på Alviksberget är ett lämpligt läge för en skola utan att skolan bör placeras på redan bebyggda ytor i stället för i ett grönområde.

Stadbyggnadskontoret har bedömt att en skola på Alviksberget inte är något hinder och att trafikanalyser pekar på att det inte blir någon nämnvärd ökning av trafiken i det nya bostadsområdet.

En av privatpersonerna som yttrat sig ifrågasätter att ett torg i området, Kalle Schröders torg, fått namn efter en tennisspelare som förknippas med Kungliga tennishallen på Östermalm och antyder att torget i stället borde fått namn efter Björn Borg som en gång i tiden spelade Salkhallen i Alvik.

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att torget fått sitt namn redan tidigare och ligger utanför det område som nu planeras.

En detaljplan för Alviks strand väntas vara klar för granskning i maj 2023. Planen kan tidigast antas under början av 2024.