10 000 nya bostäder – det är målet att tillföra i Kista inom de närmsta åren, och på många platser byggs det redan för fullt.

Nu har det tagits ytterligare ett litet kliv på vägen, när stadsbyggnadsnämnden på sitt senaste sammanträde gav klartecken till att påbörja planarbetet med 400 bostäder, utökad centrumverksamhet och fler kontor – på Kista galleria.

Ovanpå gallerian

Citycon, som äger och förvaltar gallerian, har tagit fram ett tidigt förslag till ny bebyggelse, som ligger till grund för detaljplanen som nu ska tas fram.

Planförslaget innebär ungefär 400 bostäder ovanpå gallerian, fler kontorsytor och mer utrymme för centrumverksamhet. Man vill även öppna upp bottenvåningar i området och på så sätt öppna upp för ett mer aktivt kvarter, för att bidra till att en stadsmiljö skapas.

Bostäderna ska vara en mix av bostadsrätter och hyresrätter.

I den nordvästra delen av gallerian, vid Kista torn, förslås en utveckling av fastigheten med ungefär 50 000 kvadratmeter i en hög byggnad, med centrumverksamheter i de nedre våningarna och bostäder ovanför.

I den södra delen av gallerian, vid Kista torg, föreslås en byggnad på ungefär 10 000 kvadratmeter med både centrumverksamheter och bostäder. Båda byggnaderna föreslås byggas i en terrassliknande form.

Tidig visionsbild på hur det skulle kunna komma att se ut på platsen, sett från Kista torg.

Tidig visionsbild på hur det skulle kunna komma att se ut på platsen, sett från Kista torg.

BSK Arkitekter/Citycon

Särskilda yttranden

Både majoriteten, L och C lämnade särskilda yttranden på förslaget.

Alla vill de på olika sätt se att man prövar hur mer grönska kan gå in i planerna.

"Ärendet innebär alltför stora hårdgjorda ytor som kommer att bli ett problem vid värmeböljor. Det kan undvikas med klok planering där de hårdgjorda tomma solbelysta ytorna minimeras", skriver Björn Ljung (L) bland annat.

C tycker även att ett större helhetsgrepp måste tas i ärendet, för att bygga bort den otrygghet och segregation man menar finns djupt rotat i Kista.

"För att visionen om ett aktivt gaturum och ett levande stadsområde vid bussterminalen ska förverkligas krävs verksamheter som skapar liv i bottenvåningarna", skriver Jonas Naddebo (C), och understryker att staden bättre måste involvera och tar vara på det driv som finns bland fastighetsägarna och övriga aktörer i området.