Med ett 100-årsregn menas ett kraftigt regnoväder som väntas inträffa ungefär en gång vart hundrade år.

Enligt länsstyrelsen skulle ett skyfall av den kalibern påverka totalt 12 049 byggnader i Järfälla kommun. Majoriteten av byggnaderna, cirka 60 procent, är friliggande småhus eller komplementbyggnader, såsom skjul och bryggor.

Jakobsberg är ett område som skulle översvämmas från Bällstaån. I västra stadsdelen bor Pierre Lindstedt, men han känner sig inte särskilt orolig.

– Men visar det sig att det blir annorlunda klimat i framtiden så kanske man tänker annorlunda, säger han.

Pierre Lindstedts villa ligger på en höjd.

– Då klarar man sig nog ett tag. Om jag hade bott längre ned hade jag nog känt lite annorlunda. Vi har en lägenhet i Åre och för några veckor sedan var det en jätteöversvämning där och då var vi lite mer osäkra, säger han.

Trots att Jan Perssons tomt lutar nedåt har han inte drabbats av översvämningar under den regniga sommaren som varit.

Trots att Jan Perssons tomt lutar nedåt har han inte drabbats av översvämningar under den regniga sommaren som varit.

Mikael Andersson

Jan Persson bor i samma område – och hans tomt ligger lågt.

– Jag har bott här ganska länge men har aldrig haft några bekymmer med översvämningar. Sedan ser man i och för sig att det kommer mer och mer regn, men jag känner mig inte orolig just nu säger han.

Men det är inte bara privata bostäder som är i riskzonen. Även 415 byggnader som anses ha en viktig samhällsfunktion skulle drabbas, däribland Jakobsbergs sjukhus och Järfällas brandstation.

Nio byggnader som tillhör Jakobsbergs sjukhus riskeras att översvämmas.

Nio byggnader som tillhör Jakobsbergs sjukhus riskeras att översvämmas.

Mikael Andersson

Äldre byggnader i riskzon

Babette Marklund, kommunens vattenstrateg, har tagit fram en översvämningsplan som en del i arbetet med klimatanpassning.

– För att analysera översvämningar använder vi översvämningsmodeller som kan beräkna var skyfallet kommer hamna. Vi undersöker även vilka funktioner som översvämningarna krockar med, säger hon.

När det kommer till vilka områden som har högst översvämningsrisk är det framför allt lågpunkter i terrängen, speciellt vid vattendrag.

–  Vattnet hamnar ju i lågpunkter naturligt. Översvämningar i sig är inget problem, utan det är när vi inte tagit tillräcklig hänsyn vid bebyggelse som det skapas problem. Vad som drabbas och i vilken utsträckning beror på hur väl man har anpassat bebyggelsen till de befintliga förutsättningarna.

Det är främst äldre byggnader som skulle drabbas, menar Babette Marklund.

Hade kostat 239 miljoner kroner

I kommunens klimatanpassningsplan från 2022 listas flera konsekvenser som väntas drabba Järfälla vid ett 100-årsregn. Det handlar om trafikproblem, trasiga pumpstationer och trafiksignaler. Privatbostäder, kommunala verksamheter och företagsbyggnader ses också som utsatta.

– Vi har dels tittat utifrån direkta skador, hur mycket det skulle kosta samhället. Men sedan har vi dels undersökt sådana skador som inte går att mäta i pengar. Till exempel svårigheter med framkomligheten, säger Babette Marklund.

I klimatanpassningsplanen har man uppskattat att ett framtida 100-årsregn skulle innebära en direkt skadekostnad på 239 miljoner kronor för kommunen.

Arbetar med åtgärder

En viktig del i arbetet med klimatanpassning är att se över vilka åtgärder man kan ta till för att undvika och hantera ett eventuellt 100-årsregn.

Därför har flera byggnader i Järfälla fått sedumtak. Det innebär att man planterar levande växter som takbeläggning, vilket gör att regnvatten absorberas upp och därmed minskar risken för översvämning på just den ytan.

– Vi jobbar ju också med skyfallsfrågan i våra nya detaljplaner. Den nya bebyggelsen behöver anpassas till översvämningar, så att den inte drabbas och så att inte andra fastighetsägare får en ökad översvämningsrisk.

Man arbetar även med att ta fram åtgärder även för befintliga hus.

– Det handlar om att återskapa lågpunkter på lämpliga ställen genom att sänka ned ytor och återskapa leder som leder vattnet till ytorna, säger Babette Marklund.

Inom de byggnader med viktiga samhällsfunktioner som drabbas hårt av ett 100-årsregn finns Järfällas brandstation.

Inom de byggnader med viktiga samhällsfunktioner som drabbas hårt av ett 100-årsregn finns Järfällas brandstation.

Mikael Andersson