Syftet med detaljplanen är alltså att möjliggöra själva Lövsta kraftvärmeverk på gamla Lövstatippen.

Huvudförhandlingen om huruvida Stockholm Exergi får miljötillstånd är nyligen avslutad i mark- och miljödomstolen, domstolens beslut kommer den 28 november.

– Den nu inledda granskningsperioden av detaljplanen för Lövstaverket är sista möjligheten för den som berörs att tycka till, men det är också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen, säger Hendrik Bergstén, projektkommunikatör på exploateringskontoret.

Nya illustrationer

Samtidigt har staden nu släppt nya illustrationer på hur kraftvärmeverket och nya Lövsta återvinningscentral kan komma att se ut.

Under samrådet 2019 hävdade länsstyrelsen att detaljplaneförslaget behövde kompletteras. Bland annat med en redovisning över vilken påverkan kraftvärmeverket kommer ha på de två dricksvattentäkterna Görvälnverket och Lovöverket, hur mycket luftföroreningar och koldioxidutsläpp som lastbils- och båttransporterna kommer stå för samt en utredning som redovisar bullersituationen.

Flera utredningar

Detta menar staden att man i mångt och mycket åtgärdat i detaljplanen.

– Stadens bedömning är att man gått länsstyrelsen till mötes i mycket av dessa punkter. Samrådet tydliggjorde att det fanns ett behov av betydande revideringar av utredningsunderlaget och flera utredningar har uppdaterats samt nya tillkommit till följd av arbetet, säger Martin Forsberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Han betonar att processen för miljötillståndsansökan pågår parallellt.

– Det är ett stort och omfattande jobb som också behöver samordnas med arbetet med detaljplanen, allt detta sammantaget har gjort att tidsplanen förskjutits som den gjort.

Förslaget är på granskning fram till 11 oktober.

350 meter lång kaj

För att kunna ta emot den mängd bränsle som behövs i kraftvärmeverket kommer bränsletransporterna att ske med båt, som Mitt i berättat tidigare. Detaljplanen möjliggör en cirka 350 meter lång kaj med plats för två fartyg samt hamnanläggning.

Både kraftverksområdet och hamnområdet kommer att vara inhägnat. En bro ska byggas mellan kajen och anläggningen för att möjliggöra bränsletransporterna.

https://www.mitti.se/nyheter/bygget-av-lovsta-kraftvarmeverk-kan-forsenas/repvih!uafvh6NLfxcAMzzHBz3yxA/