– Det är det här som gör Stockholm unikt. Jag har släkt från USA som tycker att det är helt fantastiskt att allt det här finns mitt i stan. Skogen och Ryttarstadion, bara ett stenkast från Valhallavägen.

Det säger Kerstin Bergstrand som bor i Norra Djurgårdsstaden när Mitt i Östermalm träffar henne vid Idrottsparken under en av hennes promenader med hunden Elton.

Samtidigt är suget efter att bo i Stockholms innerstad stort. Och dagens strategier för att skapa fler bostäder innanför, och nära, tullarna har flera brister. Det menar Peter Wallmark, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm. I en motion till kommunfullmäktige skriver han om hur ständiga förtätningar riskerar att göra staden fulare och hur kostnaderna för marksanering i tidigare industriområden gör bostäderna dyrare.

Det bästa vore därför att låta innerstaden växa på obebyggd mark, menar han. I motionen beskriver han hur en helt ny stadsdel vid Storängsbotten, med breda boulevarder och påkostade parker, skulle knyta ihop Östermalm och Norra Djurgårdsstaden.

Om det inte vore för Nationalstadsparken.

Därför vill Peter Wallmark att Stockholms stad ska lobba på riksnivå för att ändra lagen om Nationalstadsparken, så att staden får besluta om den del av marken som ligger inom stadens gränser.

– Nej gud bevare mig väl, säger Kerstin Bergstrand. Vi behöver det här friluftsområdet.

Den ståndpunkten är hon inte ensam om. Under remissrundan har motionen fått kalla handen av flera av stadens kontor. Men det faktum att det inte är staden som äger marken i Peter Wallmarks vision är inget hinder, menar han.

– Stockholms stad har den formella beslutanderätten vad gäller översiktsplanering och detaljplanering, även vad gäller mark som ägs av andra aktörer än staden själv. Detta gäller självklart även i detta fall, skriver han i ett mejl till Mitt i Östermalm.

Flera remissinstanser pekar ut det aktuella området som en viktig spridningskorridor för djur och natur, hur ser du på avvägningen mellan nyttan och skadan vid en eventuell exploatering?

– Vi instämmer med bedömningen att området kan ses som en viktig spridningskorridor för djur och natur. I alla planärenden gäller att väga nytta mot skada. För att bevara och skydda så stor del som möjligt av värdefull natur, gäller att styra den exploatering som behövs för att möta behovet av bostäder till de platser som är mest lämpliga.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar att idén är orealistisk.

– Det är ett häpnadsväckande förslag från Sverigedemokraterna. Vi ska inte inskränka den lagstiftning som finns gällande Nationalstadsparken.

Han menar att parken både har nationellt och lokalt viktiga värden och kvaliteter som behöver värnas.

– Det är helt orealistiskt att exploatera den plats Sverigedemokraterna föreslår. Vi håller en hög byggtakt i andra delar av Stockholm och jobbar hårt mot vårt mål om bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030 i områden som är mer lämpliga, säger Joakim Larsson.