Sundby gård

Ekbarkbocken är en av landets mest sällsynta bark- och vedlevande insekter och är upptagen i den svenska rödlistan som akut hotad.

Tidigare har den bara hittats på enstaka platser i västra Stockholm och Djurgården. Nu har den alltså också påträffats bland ekarna vid Sundby gård.

Arten har ett eget åtgärdsprogram för att bevaraden. Naturvårdsverket har nyligen förnyat åtgärdsplanen till 2027.