Kalla vintrar kan man både åka skidor och skridskor på Långsjön. Foto: Mostphotos

Så ska smutsiga Långsjön bli renare

Långsjön är svårt förorenad, med höga fosforhalter och flera miljögifter över gränsvärdena. Nu ska sjön bli renare, genom ett samarbete mellan Stockholms stad och Huddinge kommun. "Vi kavlar upp ärmarna ihop", säger Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge.

  • Publicerad 06:40, 22 feb 2021

Ett problem är att människor tvättar sina bilar vid gatorna.

Långsjön är en älskad sjö. Mängder av Älvsjöbor och Huddingebor badar och fiskar här på sommaren och på vintern gläder den både skid- och skridskoåkare.

Men det är en sjö med stora problem. Fosforhalterna är alldeles för höga, vilket orsakar algblomning och bottendöd, när algerna sjunker ner. Dessutom finns höga halter av flera miljögifter i vattnet. De riskerar att skada djur och växter och kan orsaka cancer och reproduktionsstörningar.

– Det här är gifter som inte bryts ner. De får inte fortsätta att öka. Långsjön är ju en värdefull sjö som som människor ska kunna fortsätta att njuta av, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Foto: Anna Z Ek

Krav från EU

Och nu ska Långsjön bli renare. Stockholms stad och Huddinge kommun har tillsammans tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för att rena vattnet. Målet är att Långsjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status, enligt kraven i EU:s vattendirektiv.

– Vi är två grannkommuner som kavlar upp ärmarna ihop. Vi har redan gjort ett hästjobb med att ta fram åtgärdsprogrammet och har definierat platserna i terrängen, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge och ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge. Foto: Stefan Källstigen

Gifter från dagvattnet

Föroreningarna beror både på gamla och nya synder. I början av 1900-talet släpptes avloppsvatten rakt ut i Långsjön, med övergödning som följd. I dag tillförs fosfor från dagvattnet som leds i rör från bebyggelse, vägar och parkeringar.

– Även miljögifter kommer från dagvattnet som bland annat innehåller däckrester och oljerester. Ett problem är att människor tvättar sina bilar vid gatorna, säger Katarina Luhr.

Växtbäddar skapas

Åtgärdsprogrammet ska klubbas under februari–mars i berörda nämnder i de två kommunerna. Sedan kan arbetet med att skapa växtbäddar och våtmarker förhoppningsvis starta i år. Dit ska dagvattnet ledas för att filtreras innan det får rinna ut i sjön.

Ett avsättningsmagasin ska också byggas under jord, på Tranvägen i Huddinge. Där ska föroreningarna i vattnet sedimenteras.

Att rena Långsjön kommer att ta många år, konstaterar de två politikerna.

– Hela samhället behöver hjälpas åt. Som privatperson kan man bidra genom att inte tvätta bilen vid gatan, säger Christian Ottosson.

Miljögifter som finns i Långsjön

Halterna av de här miljögifterna överskrider gränsvärdena: bromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver antracen, bly, tributyltenn (TBT) och perfluoroktansulfonsyra (PFOS).

Halterna av polyklorerade bifenyler (PCB) är för höga i fisk, Kopparhalten är för hög i sediment.

Gifthalterna måste minska med mellan 17 och 90 procent, för att Långsjön ska nå miljökvalitetsnormerna i EU:s ramdirektiv för vatten.

Fosforutsläppen från landbaserade källor måste minska med 49 procent (43 kg per år).

Visa merVisa mindre

Kostnaden blir nära 300 miljoner

"Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön" är framtaget av miljöförvaltningen i Stockholms stad, Huddinge kommun och Stockholm Vatten AB (Svoa).

Investeringskostnaderna blir 220–295 milj kr. Svoa, som ägs av de två kommunerna, står för 90 procent.

32 platsspecifika åtgärder ska vidtas. De syftar främst till att rena dagvatten.

Andra åtgärder rör drift och underhåll av allmän platsmark och av dag- och spillvattenledningar. Även samverkan med invånarna om hur de kan bidra ingår.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre