Österåker

– Planprogrammet tar sikte på 2040, men ska vara mer framåtsyftande än så. Men det är inte juridiskt bindande som en detaljplan, utan det här är en föreslagen markanvändning, säger Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och chef för Österåkers stadsbyggnadsavdelning.

Nyligen godkände Österåkers fullmäktige ”Planprogram för Hacksta-Berga”, området mellan Storängsvägen och Norrgårdsvägen, avgränsat av Hackstavägen i norr och Åkersberga centrum i syd.

Förtätning i planen

Enligt den kan det bli fler bostadshus längs både Storängsvägen, Norrgårdsvägen och på Bergavägen i höjd med Hackstaskolan. Även runt Alceahuset kan kommunen tänka sig att bygga mer för att utveckla och förtäta Åkersberga.

I visionen för 2040 nämner kommunen 900 nya lägenheter för 1500-3000 invånare i Hacksta-Berga, men även tydligare parker och mötesplatser.

Exempelvis tänker sig kommunen att Stadsdelsparken, grönytan öster om Skolvägen från Alceahuset ner till Åkersberga kyrkligt centrum, ska bli mer sammanhängande. I planprogrammet föreslås att den ska utvecklas med temalekplats, hälsopark och plaskdamm i norr och dagvattenhantering och bi- och insektspark i söder.

Lätt att hitta

Något som också behöver förbättras, enligt kommunen, är ”orienterbarheten” som bedöms vara relativt dålig på grund av det otydliga gång- och cykelvägnätet i området.

”På flygfoton kan ses att många människor rör sig i området på upptrampade stigar och att tydliga gång- och cykelvägar till viss del saknas” står det i planprogrammet.

 – Orienterbarhet kan man arbeta med på olika sätt: Med skyltning, med siktlinjer, och med mer igenkännbarhet, säger Maria Ulvsgärd

Kan det bli nya vägar?

– Vi har inte pekat ut något, men vi vill se en tydligare cykel- gångsvägskoppling.  

Om och när centrala Åkersberga kommer att få fler bostäder beror på fastighetsägarna. Ungefär en tredjedel av området som berörs i planprogrammet ägs av privata fastighetsägare medan resten av ägs av kommunen eller kommunala Armada.

År det önskvärt att något ska rivas?

– Nej, inget som jag kan komma ihåg. Men det är inte kommunen som bestämmer det utan fastighetsägaren som får väcka frågan.