Sedan 2010 arbetar sex av Stockholms kommuner i det gemensamma projektet som går under namnet "Stockholm nordost".

Syftet är att tillsammans utveckla regionen med bland annat mer och effektivare kollektivtrafik, fler bostäder och ett näringsliv som ska skapa fler jobb. 2012 antogs visionen av fullmäktige i samtliga inblandade kommuner (Se faktaruta).

Planen är att vara i mål 2040 och med en blick mot 2050.

– Visionen ligger kvar. Den har några år på nacken, men det är det vi jobbar med, säger Anna Anderman, samordnare Stockholm nordost sedan ett år.

Invigd station

Ännu återstår 28 år, men flera delar av visionen är redan uppnådda.

– Det har kommit en ny station, Arninge station. Där har fler kommuner varit med och medfinansierat. Att den kom till som en viktig bytespunkt är viktigt för Österåker och Vaxholm, men även för övriga kommuner. Det är en del i att Arninge ska bli den regionala stadskärnan, säger hon.

Även utbyggnad till dubbelspår i Åkersberga har genomförts.

– Man har gjort stora förbättringar på Roslagsbanan som gett bättre turtäthet och mindre störningar. Vi har även nya tåg som kan ta på fler personer, säger Anna Anderman.

Något som inte riktigt gått enligt planen är den spårbundna kollektivtrafiken med arbetsnamnet Roslagspilen som skulle knyta samman nordostkommunerna med övriga Stockholmsregionen.

– Vissa saker kanske man måste omformulera. Nu pratar vi kanske inte om Roslagspilen, men vi har utvecklat Roslagsbanan något enormt. Jag skulle inte kalla det för ett misslyckande, säger hon.

Just nu och senaste åren har stort fokus legat på just infrastruktur och möjligheter till smidig transport.

– Man har byggt bussfiler på E18 som gett bättre framkomlighet. Senaste tiden har vi även gjort trimningar med busskörfält på Norrortsleden, säger hon.

Anna Anderman upplever att det senaste året har varit extra tufft med pandemi, krigsutbrott i Ukraina och valår, men även annat har påverkat.

– Stockholmsregionen har haft väldigt stark tillväxt. Det har varit byggboom i alla kommuner. Transportinfrastrukturen behöver förbättras. Det krävs för bra livsmiljöer och stor arbetsmarknad, säger hon.

Omprioriteringar

Förutom de mer konkreta åtgärderna att prioritera upp kollektivtrafik och infrastruktur vill kommunerna komma in tidigare i de olika processerna.

– Då kan vi tydligare gemensamt verka för att de medel vi får prioriterar på ett bra sätt och få mer medel, säger Anna Anderman.

För frågor i mer närtid ska en handlingsplan för kommande mandatperiod presenters i december.

När frågor prioriteras upp måste annat prioriteras ner. Så även i Stockholm nordosts fall och näringslivsutveckling är ett sådant område.

– Där togs det fram ett program 2018, men där han man inte riktigt kommit vidare. Det har varit tydligt fokus på infrastrukturen, säger hon.