Den 6 februari godkände kommunfullmäktige i Täby kommun detaljplanen för område fem Täby park.

Området kommer byggas i fyra kvarter och innehålla cirka 600 lägenheter som varierar i storlek. Kvarteren kommer ansluta sig till den befintliga gatan Boulevarden, den planerade gatan Gröna slingan, en gata som ska löpa genom kvarteret samt stadsfronten mot E18.

– Tanken är att de nya kvarteren ska följa den karaktär och stadsstruktur som Täby park har i nuläget, säger Sara Engstrander, projektchef på Täby kommun.

Bebyggelsen som är utmed Boulevarden kommer ha sex till sju våningar, medan byggnaderna mot Gröna slingan och gatan som sträcker sig längs kvarteret, kommer bli lägre och ha mellan fyra till fem våningar.

Bostäderna mot den befintliga gatan Boulevarden. Kvarteren längs gatan ska ha ett varierat innehåll och lokalerna i bottenvåningen är tänkta för centrumändamål.

Bostäderna mot den befintliga gatan Boulevarden. Kvarteren längs gatan ska ha ett varierat innehåll och lokalerna i bottenvåningen är tänkta för centrumändamål.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

I norra delen av kvarteret kommer det att finnas en allmän park med både öppen gräsyta och plats för lek. I den södra delen kommer en del av den befintliga naturmarken som består av barrskog vara kvar.

Bygget av Gröna slingan har precis påbörjats, och kommer att fungera som ett parkstråk som går genom hela Täby park.

– Den är tänkt att bryta av mot stadsmiljön och ge området ett naturinslag, säger Sara Engstrander.

Illustration över bebyggelsen mot parkstråket Gröna slingan. Här kommer det bli lägre hus där man möjliggjort för att ha uteplatser till bostäderna på förgårdsmarken, precis intill Gröna slingan.

Illustration över bebyggelsen mot parkstråket Gröna slingan. Här kommer det bli lägre hus där man möjliggjort för att ha uteplatser till bostäderna på förgårdsmarken, precis intill Gröna slingan.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Parkeringar bortprioriteras

I den nordöstra delen av området mot kvartersgatan planeras för en förskola i bottenvåningens lokaler. Den beräknas ha fyra till fem avdelningar och cirka 80 barn ska få plats.

En särskild parkering för hämtning och lämning utanför förskolan kommer inte att finnas enligt detaljplanen, då det förväntas att majoriteten av barnen på förskolan bor på gång- och cykelavstånd.

Enligt riktlinjerna i detaljplanen ska bilen inte vara normen för det vardagliga resandet i Täby park. Det bedöms dessutom inte finnas tillräckligt med plats för markparkeringar när hela stadsdelen står klar.

– Kommunens perspektiv är att det ska vara enkelt att ta sig med cykel och att gå i stadsdelen. Vi kommer följa parkeringsnormen och det kommer finnas garage under kvarteren i området, säger Sara Engstrander.

Illustration över de bostäder som ska byggas utmed gatorna som går genom kvarteret.

Illustration över de bostäder som ska byggas utmed gatorna som går genom kvarteret.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.