Den gamla Nitrolackfabriken i Lövholmen är en byggnad värd att bevara. Det anser länsstyrelsen som häver stadsbyggnadsnämndens rivningslov för byggnaden, i det före detta industriområdet.

Beslutet har fattats på bristfälliga grunder, anser länsstyrelsen, som därför återvisar ärendet till nämnden. Det är en framgång för Hägerstens hembygdsförening, som överklagade rivningslovet.

– Det här är en knäpp på näsan mot stadens beslutsfattare. De har fattat ett viktigt beslut med ett för dåligt underlag, säger Karin Schibbye, medlem i hembygdsföreningens styrelse.

Föreningen kämpar, liksom andra ideella krafter, för att byggnaden ska få stå kvar och påminna om det historiska arvet när det nya bostadsområdet växer fram.

Mycket har rivits

Stockholms stadsmuseum och Skönhetsrådet är av samma åsikt – och nu får de alltså stöd även av länsstyrelsen. I sitt beslut skriver länsstyrelsen att byggnaden har höga historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden.

"Andra delar av den yngre årsringen har redan rivits inom området och läsbarheten av färgindustrins 1900-talshistoria är därför begränsat. Byggnadens framträdande roll i stadsbilden ökar allmänhetens intresse av att byggnaden bevaras eftersom det tydliggör områdets industrikaraktär mot omgivningen", skriver länsstyrelsen.

Kräver fler undersökningar

Byggnaden är dock i dåligt skick, och har vandaliserats. I en rapport från WSP i slutet av 2020 framgår också att grunden är vattenskadad och betongkonstruktionen starkt påverkad av väder och vind. En miljöutredning från Vikens miljökonsult visar dessutom att det finns miljöfarliga ämnen i och under byggnaden.

Länsstyrelsen menar dock att de miljörelaterade undersökningar som gjorts inte är tillräckliga för att avgöra om huset måste rivas på grund av föroreningarna eller inte. Dessutom riktas kritik mot att det inte står vad en sanering skulle kosta.

Ska undersöka kostnader

För stadsbyggnadsnämnden innebär beslutet att man får utreda ärendet på nytt. Hägerstens hembygdsförening ska å sin sida arbeta vidare för ett bevarande.

– Vi ska nu skaffa oss mer kunskap om kostnaden för att sanera. Vi ska också titta på hur processen såg ut i Vinterviken. Den gamla Nobelfabriken var i sämre skick än Nitrolackfabriken och innehöll också gifter. Ändå kom man fram till att den gick att bevara. Någon hade en vision, säger Karin Schibbye.

Planprocessen i Lövholmen är inte klar. Länsstyrelsen kritiserar därför också stadsbyggnadsnämnden för att ha beviljat rivningslov i ett för tidigt skede.

https://www.mitti.se/noje/medvind-i-kampen-for-nitrolackfabriken/repult!yWrsAdBFO1s23vQIs@WeEg/