Som det är idag bedrivs psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga på Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och vid Stockholms centrum för ätstörningar.

Nu blir det ett slags Bup-sjukhus, där Barn och ungdomspsykiatrin, Bup, Stockholms centrum för ätstörningar, SCÄ, Maria ungdom och vårdavdelningar från S:t Görans sjukhus samlas under ett tak.

Och det taket finns redan – verksamheterna samlas i Gamla Karolinska i Solna.

Redan för ett par år sedan fattades beslut om att utreda en mer samlad vård. Alternativen, Sös eller S:t Görans, föll.

Kvar finns nu Gamla Karolinska, och det är den gamla huvudbyggnaden och gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus som är aktuella.

Byggs om

Ett planeringsbeslut fattas nu i service- och fastighetsnämnden. Den totala investeringen beräknas till 150 miljoner kronor.

– Antalet barn och unga som söker hjälp hos Bup är fler än någonsin. Därför måste det bli enklare att som ung eller förälder söka och få hjälp vid psykisk ohälsa., säger Charlotte Broberg (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

I dagsläget finns 85 vårdplatser för patientgruppen. I det nya sjukhuset planeras för 100 platser, som kan byggas ut till uppemot 130 platser.

Det ska bli ett "bättre samlat omhändertagande för barn och unga med olika specialistkompetenser" och "möjliggöra effektivare utnyttjande av jourlinjer både på primär- och bakjoursnivå" enligt beslutet.

Charlotte Broberg (M)

Charlotte Broberg (M)

Moderaterna

Ny akut

Där kommer också en ny akutmottagning för Bup och Maria ungdom att finnas.

Region Stockholm har också fått i uppdrag att bedriva högspecialiserad vård för patienter med svårt självskadebeteende och svår ätstörning.

Sandra Ivanovic Rubin (MP) är ordförande i psykiatriutskottet:

– Vi är väldigt glada att ha tilldelats den högspecialiserade vården, och den behöver ha samlad kompetens och nära till somatisk vård, säger hon.

Ingen kökapare

Både Bup och ätstörningsvården dras med långa köer. Det nya sjukhuset kommer dock inte att fungera som kökapare.

– Nej, inte i första hand, men det kan bli synergieffekter, som att patienter inte behöver vara inneliggande så länge, säger hon.

Det nya sjukhuset ska stå klart 2026.