Vallentuna

Vallentunasjön är ett populärt område året om, men att den länge varit övergödd är ingen hemlighet.

– Var och en som går längs Vallentunasjön kan iaktta att siktdjupet inte är det bästa, säger Frida Hellblom, vattensamordnare i Vallentuna kommun.

Huvudorsaken är övergödning.

– Framför allt är det för mycket fosfor som ger tillväxt av växtplankton, säger hon.

Hon menar att sjön hade bra vatten fram till 1970-talet, men de senaste decennierna har det varit sämre. Stor inflyttning till tätorten och dåligt hanterade avlopp lyfter hon som något som bidragit.

Badbart

Trots att den är grumlig är sjön badbar och vid exempelvis Gustavs udde görs det under badsäsongen vattenprover varannan vecka. För att få vattenkvaliteten ännu bättre i framtiden pågår flera insatser.

– Vi jobbar med att försöka få vattnet som rinner ner till sjön renare. Sedan jobbar vi med åtgärda gamla synder där det ansamlats sediment på botten som läcker fosfor, säger Frida Hellblom.

Som exempel på åtgärder lyfter hon att det muddras sediment och fiskas upp vitfisk. Vitfisk gynnas av grumligt vatten och med en stor tillväxt av vitfisk störs ekosystemet.

Tidigare i år presenterade Havs- och vattenmyndigheten ett åtgärdsprogram som gäller fram till 2027 i syfte att förbättra vattenkvaliteten i landets sjöar och hav.

– För att uppnå god status behöver vi halvera mängden fosfor i sjön, säger hon.

Frida Hellblom ser en stor utmaning i det arbetet.

– Med ett ändrat klimat med skyfall kan det jobba i motsatt riktning. Häftiga skyfall drar med sig mycket partikelbunda föroreningar.

Namninsamling

Uthamrabon Hans Hallberg har länge varit engagerad i sjön. I höstas drog han igång en digital namninsamling i protest mot hur han anser att kommunen hanterat sjön. Insamlingen skrevs under av 341 personer och lämnades till bygg- och miljötillsynsnämnden.

Han lyfter det han ser som dålig infrastruktur och risk för fler större bräddningar som ett stort problem. Han har även tankar om förebyggande åtgärder.

– Det man ska göra är att bygga bräddningsmagasin. I stället för att rinna till sjön rinner då vattnet till en bassäng. Där tar man han om avloppsvattnet och pumpar det vidare till Käppalaverket.

Enligt Frida Helllbom har förslaget utretts av kommunens miljöavdelning.

– Roslagsvatten gjorde en beräkning och sade att det var oskäliga kostnader med den tekniska lösningen.

Täby kommun bidrar bland annat med att plocka upp näringsrikt bottensediment och dra ur näringen. De har även planer på en ny badplats norr om Nygård.

– Jag hoppas att det inte alls ligger långt bort, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande.