Nyligen tog den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren ett beslut på delegation om att utfärda ett förbud mot verksamheten på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Här finns ett grustag där olika former jord- och schaktmassor tas om hand.

Kommunen har flera gånger uppmanat fastighetsägaren att söka dispens från strandskyddet, men det har inte skett.

https://www.mitti.se/nyheter/utredarna-politikern-gjorde-fel/repuec!k1rsW0st2cpSzGi79JuCQ/

– I det här ärendet har vi påtalat att man måste inkomma med ansökan om strandskyddsdispens, men det har man inte gjort. Vi kan inte med stöd av miljöbalken förelägga dem att inkomma med en sådan ansökan, då är det förbud som är vårt verktyg att ta till, säger Linda Edgren till Mitt i.

Det ska visa sig att Edgrens beslut den 30 mars skulle bli kortvarigt. Två dagar senare, den 1 april, så väljer bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén att riva upp beslutet. I sitt beslut skriver Wredén att han fått ”kompletterande information”, samt även att han själv besökt den aktuella fastigheten.

I samband med att Linda Edgren tog beslut om förbudet skickade hon ett mejl till bland andra Börje Wredén för att informera om det hela. Kort efter att detta landade i politikerns inbox svarade han – i hårda ordalag.

https://www.mitti.se/nyheter/bakom-braket-omstridda-planer-for-ett-grustag/repuec!5iECoat3X3PefQBYYMmCvQ/

Wredén skriver: ”Tyvärr har du Linda agerat illojalt mot bygg- och miljönämnden. […] Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Han avslutar sitt mejl med att förklara att Linda Edgren ”förverkat förtroende att fatta beslut på delegation från bygg- och miljönämnden”.

Dagen därpå informerar Linda Edgren ett antal chefskollegor och Börje Wredén i ett mejl att hon lämnar sina uppdrag som rör nämnden till följd av att ordförande saknar förtroende för henne.

Börje Wredén kallar dig för illojal samt att du orsakat kommunen stor skada genom att ta beslutet, är dessa tongångar vanliga inom Upplands-Bro?

– Jag har personligen aldrig varit med om något liknande under de tio år jag varit i Upplands-Bro. Jag hade delegation på att ta det här beslutet, det hade varit tjänstefel om jag inte hade gjort det. Jag tror ingen skulle uppfatta mig som illojal utan jag har alltid kommuninvånarnas bästa för ögonen, säger Linda Edgren.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) väljer att låta en extern part granska det hela för att bättre förstå situationen. Detta uppdrag faller på Front advokater.