Alliansens fyra kommunalråd hade undertecknat ledamotsinitiativet som löd:

"Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och omsorgsboende till Odalen”,

Odalen är ett företag som bygger samhällsfastigheter och har riktat in sig på att bygga just boenden för äldre. Nu har bolaget visat intresse att bygga i den kommande stadsdelen Trädgårdsstaden som börjar tar form intill pendeltågssstationen i Bro.

Förhandlingar genast

Mot denna bakgrund vill Alliansen ge kommundirektören i uppdrag att genast inleda förhandlingar med fastighetsutvecklaren.

I ett första steg ska ett intentionsavtal med bolaget förhandlas fram, detta ska sedan ligga till grund för en kommande direktmarkanvisning inom kvarteret med fastighetsbeteckning Brogård 4:1 och 3:1. En del i ett stundande förarbete handlar även om att kommunen ska låta värdera marken.

Röstades igenom

Planerna röstades igenom både i samhällsbyggnadsutskottet och sedan i kommunstyrelsen.

Redan innan politikerna hade hunnit ta ställning till förslaget så hade Pensionärernas Riksorganisation i Bro och Kungsängen fått kännedom om planen.

I en skrivelse undertecknad av de båda lokala ordförandena Christer Norberg och Yvonne Husén uttrycker man sin syn på planerna – och agerandet att sköta detta via ett ledamotsinitiativ. Denna har man skickat till alla gruppledare i kommunfullmäktige.

PRO kritiska till hanteringen

PRO lyfter fram kommunala pensionärsrådet och dess funktion som samrådande part när det kommer till stora frågor likt denna. De båda ordförandena hänvisar också till de regler som rådet lyder under som fastställdes av fullmäktige i juni 2018.

De skriver: "Placering av ett boende är en av de frågor som vi anser att det skall samrådas om. Vi förkastar inte placeringen i sig utan vänder oss emot förfarandet. Vi utgår ifrån att något beslut i frågan inte tas innan samråd genomförts".

Socialdemokraterna yrkade på att initiativet skulle skickas till tjänstemännen på kommunledningskontoret för beredning och samråd med pensionärsrådet. V och MP ställde sig bakom detta förslag från S. Men vid votering röstades alliansens förslag igenom med siffrorna 10 - 6.