I vintras gav byggnadsnämnden i Ekerö ett positivt förhandsbesked för bygget av en padelbana i Nyckelby – trots att kommunens tjänstemän rekommenderat att de inte skulle göra det.

– Det är tjänstemännens roll att vara den kantiga byråkraten och det är viktigt att de har den rollen. Men oftast är det inte svart eller vitt och då är det vårt uppdrag som politiker i nämnden att tolka gråzonerna, säger byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M).

I tjänsteutlåtandet som låg till grund för beslutet står det att den planerade hallen ligger i ett område som är utpekat som "öppen mark" och som tjänstemännen ansåg vara brukningsvärd jordbruksmark. För att det ska byggas på sådan mark måste en planläggning göras först.

Igenväxt

Men byggnadsnämnden gav alltså tillstånd ändå. Politikerna i nämnden, förutom Linda Svensson (MP) som reserverade sig för beslutet, tyckte nämligen inte att marken kunde klassas som brukningsvärd jordbruksmark.

– Det är öppen mark och har en klassning, men har inte brukats i närtid. Den är igenväxt och det är en liten plätt som ekonomiskt är svår att odla, säger Arnulf Langlet.

Den föreslagna padelhallen skulle ligga i närheten av Orto Novos grönsaksodlingar. I förhandsbeskedet skriver byggnadsnämnden att byggnaden skulle komma att ha liknande utseende och påverkan på miljön som de stora växthus som redan finns på platsen. Dessutom skulle anläggningen bidra till en levande landsbygd, ansåg nämnden.

Upphävt beslut

Men nu har länsstyrelsen upphävt nämndens beslut. De går på tjänstemännens linje och klassar marken som tas i anspråk som brukningsvärd jordbruksmark som det inte får byggas på om det inte finns väsentliga samhällsintressen. Och det tycker länsstyrelsen inte att padel är. "Önskemål om att spela padel har ett visst allmänt intresse men det kan inte sägas vara väsentligt", skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Beslutet kan överklagas men om det kommer göras är ännu inte klart.

– Från vår sida driver vi inte detta vidare nu. Vi ser det inte som en principiell fråga, utan något för den privata aktören, säger Arnulf Langlet.