Enligt Värmdö kommuns översiktsplan för 2012–2030 ska sju delområden inom Bullandöområdet planläggas för att möjliggöra boende året runt.

Just nu pågår en granskning om detaljplaneförslaget för Björkvik, som är ett av områdena. Detaljplanen var ute på samråd under vintern 2019/2020 och då kom synpunkter in som ledde till förändringar. Men på grund av uppdaterade förhållanden kring översvämningsrisker behövde den skickas ut igen.

Inom området ligger Björkviks gård. Byggnaden bedöms enligt kulturmiljöutredningen vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.

Inom området ligger Björkviks gård. Byggnaden bedöms enligt kulturmiljöutredningen vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får inte förvanskas.

Johan Fredriksson

Flera har nu fått en prickmark på sin fastighet, vilket innebär att marken inte får bebyggas, på grund av översvämningsriskerna.

– Det är många som har haft synpunkter kring det men vi måste förhålla oss till både länsstyrelsen och framtida översvämningsrisker i takt med klimatförändringarna, säger Stefan Khoo, planarkitekten.

Nej till plintar

Planen innefattar 98 fastigheter, varav 96 är bostadsfastigheter. Största delen av Björkvik omfattas i dag av en byggnadsplan från 1960 där byggrätten är begränsad till 60 kvadratmeter. Det vill man ändra till en byggnadsarea på 180 kvadratmeter – så att man kan bygga större hus på befintliga fastigheter.

– Det kommer inte tillkomma nya bostadsfastigheter men byggrätterna ökar. Man kan alltså bygga en ny huvudbyggnad på sin fastighet och använda sin nuvarande byggnad som en komplementbyggnad istället.

Karta över det aktuella planområdet.

Karta över det aktuella planområdet.

Värmdö kommun

Man vill fortfarande bevara den befintliga karaktären av ett villaområde och kommer inte tillåta några höga byggnader eller lägenheter. Flera boende vars fastigheter inte har en prickmark har önskat att få bygga de nya husen på plintar på grund av översvämningsriskerna. Men det har man sagt nej till.

– Det skulle förändra karaktären i området för mycket. 

Kommunalt avlopp byggs

Vidare ska de planerade vägområdena vara tillräckligt stora för de servicefordon som behöver trafikera ett permanentbebott område. Det planeras även för utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät i området. 

Under granskningsperioden, som pågår till och med den 27 augusti, finns möjlighet att lämna in synpunkter till kommunen.