DETTA ÄR DEL 3 I ARTIKELSERIEN "ISLAM I STOCKHOLM"

Här är länk till del 1

Här är länk till del 2

I en undersökning bland Mitt i-läsare i hela Stockholmsområdet svarar 45 procent att de har en negativ syn på islam som religion, medan 21 procent är positiva.

Det överensstämmer i huvudsak med de nationella mätningar som gjorts tidigare med samma typ av frågor.

Läsarundersökningen genomfördes av RAM (Research & Analysis of Media) i månadsskiftet april/maj på uppdrag av Mitt i. 401 personer har svarat och resultaten har viktats för att motsvara befolkningen när det gäller kön, ålder och utbildningsnivå. Här är några slutsatser:

Goda relationer

◗ På det personliga planet är inställningen mycket mer positiv: 52 procent anser sig ha goda relationer till ”muslimer som jag känner”, jämfört med 12 procent som inte håller med. 24 procent känner inte någon muslim.

◗ Personer födda på 1990-talet är mycket mer vänligt inställda än övriga åldersgrupper: Bland 20-30-åringarna har 42 procent en positiv syn på religionen – dubbelt så många som i hela svarsgruppen.

90-talisterna är också avsevärt mer optimistiska när det gäller ”att islam kan bli en naturlig och positiv del av livet i Stockholm” och är inte alls lika oroliga för att samhället ska påverkas negativt.

Kräver anpassning

◗ Två av tre i undersökningen, 67 procent, tycker att ”muslimer i Sverige i högre grad borde anpassa sig till majoritetssamhällets normer”. Även här avviker 90-talisterna, där stöds det kravet bara av 35 procent.

◗ Samtidigt anser drygt hälften i alla åldrar att ”fördomar, intolerans och okunskap från majoritetens sida” är en stor del av problemet. Många efterlyser minskad segregation och fler möten för att minska glappet, på frågan vad som kan göras.

https://www.mitti.se/ettsthlm/lasarna-prata-om-likheterna-inte-om-skillnaderna/repueu!rgKmAXshvnqIZy3UT8LBZg/

◗ Enligt läsarna är det framförallt ”olika syn på jämställdhet, mäns och kvinnors roller” som skapar problem – 86 procent håller med om det. Kvinnorna är klart mer negativa än männen (se tabellen ovan).

"Tydlig kontrast"

Kvinnorna är också tydligt mer kritiska till slöjor och mer angelägna om att muslimer anpassar sig till majoritetssamhället.

Pernilla Ouis, islamkännare och professor i socialt arbete vid högskolan i Halmstad, har forskat kring skillnader i syn på sexualitet och könsroller kopplat till migration.

– Eftersom Sverige har kommit så långt när det gäller jämställdhet och många muslimska invandrare kommer från länder som ligger långt bak i den utvecklingen blir kontrasten extra tydlig, säger hon.

– Över lag finns det stora skillnader i synen på sexualitet, hbtq-rättigheter, abort, skilsmässa och jämställdhet. Kvinnor kan nog vara särskilt oroliga för att det som de ser som vinster för jämställdheten ska tryckas tillbaka.

"Struntar i reglerna"

Pernilla Ouis framhåller att gruppen bokstavstrogna muslimer är ganska liten och att många tar intryck av det svenska samhället.

– De flesta gör nog ganska rimliga tolkningar som är fullt möjliga att förena med den svenska jämställdhetsmodellen, säger hon.

Skulle misstron mot islam minska om folk fick mer information om religionens "sanna" innehåll, från imamer till exempel?

– Jag är inte säker på det. Ibland kan det få motsatt effekt.

– Jag tror det är bättre att lära känna helt vanliga muslimer och upptäcka att de i många fall struntar i vad islam säger och lever sina liv precis som andra, i jämställda relationer, utan att titta i en manual inför alla beslut, säger Pernilla Ouis.

https://www.mitti.se/ettsthlm/imamen-en-kvinna-kan-vara-fri-pa-flera-satt/repueh!2pWupsVAPFuYZibpUQ4kfA/