Det handlar om mark i Bromma som är av riksintresse men som inte längre bedöms hålla måttet.

För några veckor sedan skrev Mitt i om att länsstyrelsen vill ta bort stämpeln riksintresse på en del mark i Bromma, bland annat mark i naturreservat.

Länsstyrelsen har reagerat på att det framstod som att gränserna för själva naturreservaten berörs.

Så är inte fallet, påpekar länsstyrelsen.

Ligger i reservat

Den mark som är på förslag att få en lägre status, och som i dag räknas som riksintresse, ligger däremot i några fall i naturreservat.

Enligt miljöbalken är sådan mark skyddad mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön.

I Bromma handlar det om moränryggar, De geer-morän, som bildades under inlandsisen.

En del av moränryggarna ligger i Judarns naturreservat.

Bland annat i nordvästra Judarn. Här föreslås att ett område söder om Ängbyplan, som är exploaterat, ska utgå. I nordöst, vid Åkeshovs gård, föreslås att ett område som gränsar till tunnelbanan, och som sedan länge är bebyggt, utgår.

Redan exploaterad

Förslaget är också att stryka en del mark i öster och sydost i Judarn som riksintresse, mark som sedan tidigare är exploaterad.

Länsstyrelsens förslag är att närmare 40 000 kvadratmeter mark i Judarnområdet inte längre ska vara riksintresse.

Vad handlar det om för exploatering?

– Det har byggts på marken, man har kanske haft verksamhet som påverkat markskiktet så pass att det inte finns några värden kvar, säger Mattias Jansson, miljöhandläggare länsstyrelsen.

Vad innebär detta för naturreservatet?

– Det kommer inte att betyda någonting. Naturreservaten är skyddade genom särskilda beslut, oberoende av riksintresset.

Varför läggs förslaget fram?

– Det görs på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ska göra översynen, länsstyrelsen gör utredningsdelen. Anledningen är att Naturvårdsverket vill ta bort sådant som är onödigt och irrelevant och som ligger till hinder för bostadsbygge. Då har vi främst tittat på området där det är högt byggtryck.

I Kyrksjöområdet, ett annat naturreservat i Bromma, är förslaget tvärtom att utöka mark av riksintresse, med drygt 30 000 kvadratmeter.

Brommapolitiker säger nej

I Bromma stadsdelsnämnd behandlades remissförslaget den 26 januari. En politisk majoritet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ställde sig avvisande till förslaget. De tre partierna pekade i sitt beslut på att i de riktlinjer Naturvårdsverket givit länsstyrelsen rekommenderas att riksintressen i naturreservat bör ha samma avgränsning som det naturskyddade området.

Mattias Keresztesi, vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

Mattias Keresztesi, vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

Privat

Moderaterna, Liberalerna, och Sverigedemokraterna avvisade också de förslaget.

– Det är lite oklart vad det blir av det här, det handlar om uppskattade rekreationsområden. Det är svårt att uppskatta helheten. Politik handlar om teknik och juridik men också om hur staden ska växa. Vi inom Moderaterna har andra planer när det handlar om var det kan byggas bostäder Bromma, säger Mattias Keresztesi (M), vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

Centerpartiet ställde sig bakom förvaltningens förslag som var att inte ha några synpunkter på länsstyrelsens förslag.

Förutom Bromma har stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, och stadsbyggnadsnämnden i Stockholm haft möjlighet att yttra sig.

Likaså kommunerna Täby, Upplands-Bro och Österåker, Region Stockholm, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Sveriges geologiska undersökning

I Stockholm har Brommas och övriga nämnders remissvar skickats vidare till kommunstyrelsen som senast den 22 februari ska ha lämnat stadens svar till länsstyrelsen.

Naturvårdsverket tar slutligt beslut om vad som ska hända med förslaget.