Strax före jul presenterade stadsbyggnadskontoret sitt förslag till detaljplan för centrala Telefonplan. Tanken är att bygga 1 000 lägenheter och 5 000 kvadratmeter lokaler. Det mesta planeras i tre täta bostadskvarter med sju byggnader, varav sex blir 19–32 våningar höga.

Nu kommer hård kritik mot förslaget, från Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Förvaltningen anser att den höga exploateringsgraden får negativa följder för miljön vid Telefonplan.

Förvaltningen är inte emot projektet i sig. Planerna på att däcka över tunnelbaneperrongen får beröm, eftersom det tar bort en barriär i området. Man är också positiv till att husen mestadels planeras där ingen grönska finns i dag. Men man anser att de är för höga och påpekar att de torg och parker som ska anläggas i stor utsträckning kommer att ligga i skugga under både höst, vinter och vår. Dessutom menar förvaltningen att de vindhastigheter som skraporna skapar kommer att göra det otrivsamt att slå sig ner där. Därmed kommer platserna varken att bidra till hälsa eller social hållbarhet, anser man.

Det planerade parktorget, ovanpå de överdäckade t-banespåren, ser idylliskt ut på skissen, men blir det bara blåsigt och skuggigt i verkligheten?

Det planerade parktorget, ovanpå de överdäckade t-banespåren, ser idylliskt ut på skissen, men blir det bara blåsigt och skuggigt i verkligheten?

Land Arkitekter

Hårt slitage i parker

De nya kvarteren blir heller ingen bra miljö för barnen, menar stadsdelsförvaltningen. Med så många nya invånare kommer trycket på bostadsgårdar och parker att bli högt. Det innebär hårt slitage på både växtlighet och lekredskap. Gården till den nya förskola som planeras kommer dessutom att ligga i skugga under större delen av året.

Även planerna för Västbergaskogen möts med skepsis. Stadsbyggnadskontorets idé att skapa en slinga som är tillgänglig för alla innebär "mycket stora ingrepp i miljön" eftersom marken är så kuperad, skriver man. Man ser en risk att skogskänslan försvinner, liksom "en hel del naturvärden". I barnkonsekvensanalysen önskar förskolepedagogerna också att naturmarken ska få förbli natur och "inte anläggas med olika funktioner".

Riksintresset påverkas

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning konstaterar att syftet med den höga och täta bebyggelsen är uppfylla översiktsplanens mål om att utveckla centrumet och att finansiera överdäckningen av t-baneperrongen. Man menar dock att utvecklingen borde utgå från "kunskap om nuvarande karaktär, kvaliteter och behov". LM-staden, som är av riksintresse för kulturmiljövården, kommer att blir "starkt påverkat av närheten till en så hög exploatering", skriver man.

Flygbild över centrala Telefonplan, där 1000 nya bostäder planeras, bla en grupp med 10-32 våningar höga hus (sju stycken). Sex av dem får minst 19 våningar.

Flygbild över centrala Telefonplan, där 1000 nya bostäder planeras, bla en grupp med 10-32 våningar höga hus (sju stycken). Sex av dem får minst 19 våningar.

Varg arkitekter/Lennart Johansson (fotomontage)

Ingen stor knutpunkt

Slutligen är förvaltningen tveksam till att stadsbyggnadskontoret kallar Telefonplan för en "knutpunkt i kollektivtrafiken", eftersom det bara finns en t-banestation och fyra busslinjer här. Vid större knutpunkter, som Liljeholmen eller Årstaberg, är tät stadsbebyggelse mer motiverat, anser man,

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd tar upp tjänstemännens remissvar för beslut vid sitt möte den 23 februari.