Mitt i Värmdö har tidigare berättat att företaget som äger ängsmarken vid infarten till Evlinge på Värmdölandet kräver att få bygga bostäder där. 

Om det blir nej tänker bolagets ägare bygga ett företagsområde på platsen istället, helt enligt den gamla byggnadsplan som gäller för området.

14 radhus i två våningar

Det här har resulterat i en ny detaljplan på Kopparmora 2:224, som tomten heter, med 14 radhus i två våningar fördelade på fyra huslängor, och 19 parkeringsplatser.

Radhusen byggs i två våningar.

Radhusen byggs i två våningar.

Kopparmora Fastighets AB/Blooc AB.

In- och utfart till bostadsområdet är tänkt från Evlingevägen.

Kommunen har beslutat att frysa nya detaljplaner för bostäder på grund av att Värmdös vägar inte klarar mer trafik. Undantaget är ett tiotal planer som prioriteras, men dit hör inte Kopparmorafastigheten.

– Om inte byggnadsplanen från 1963 funnits hade vi pausat planarbetet för bostäder här, sade Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott, när Mitt i Värmdö skrev om det i somras.

Så här är det tänkt att de nya radhusen i Evlinge ska se ut.

Så här är det tänkt att de nya radhusen i Evlinge ska se ut.

Kopparmora Fastighets AB/Blooc AB

Kulturhistoriskt intressant

Placeringen av byggnaderna bedöms av kommunens planhandläggare som genomtänkta och kommer, enligt dem, att komplettera omgivande bebyggelse bra.

"Syftet är att utforma bebyggelse (....) som knyter an till den kulturhistoriskt intressanta småhusbebyggelsen i Norra Kopparmora", skriver de.

Radhusen byggs i två våningar.

Radhusen byggs i två våningar.

Kopparmora Fastighets AB/Blooc AB.

Dock finns ett aber – områdets geologiska förhållanden visar stora lager av lös lera som riskerar att sätta sig vid belastning. Grundläggning ska därför utföras med slagna eller borrade stålrörspålar, alternativt urgrävning till fast botten i de delar där lerlagrets djup är mindre.

Fridlyst hasselsnok i närheten

Ytterligare en sak man måste ta hänsyn till är att det finns hasselsnok på ängen, i närheten av de planerade bostäderna. Och eftersom snoken är fridlyst krävs en rad åtgärder när man bygger, enligt beslut från länsstyrelsen.

I samma detaljplan kommer en ny gång- och cykelbana utmed Saltarövägen att ritas in, på sträckan Evlingevägen-Lanternvägen.

Den här veckan var ärendet uppe för granskning i Värmdös bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut väntas i kommunfullmäktige tidigast i sommar.

Markägare i Evlinge pressar kommunen att få bygga

Kommunen återupptar planen för bostäder vid Evlingeinfarten. Orsak: Annars tänker markägaren bygga företagslokaler där istället. Förslaget nu är 14 lägenheter.

Från början var det sagt att det skulle få byggas 27 lägenheter i flerbostadshus på ängen vid infarten till Evlinge på Värmdölandet.

Efter samråd och en mängd synpunkter från Evlingeborna, som bland annat tyckte att bygget blir för stort, har planen pausats. Det var 2019. Nu vill ägaren till marken, Kopparmora Fastighets AB, att planarbetet återupptas.

Blir det ett nej kommer företaget gå vidare med den byggrätt som redan finns på marken i en byggplan från 1963, nämligen bebyggelse för ”centrumändamål”. Det skulle innebära att ännu mer yta tas i anspråk.

Pressas att godkänna bostäder

Det här har försatt kommunens politiker i en märklig situation: Hur de än gör tvingas de gå med på att det byggs på ängen.

Det gör att man nu trots allt väljer att gå vidare med planarbetet, men med betydligt färre bostäder – 14 istället för 27. Dessutom byggs de i radhus istället för i flerbostadshus.

– Om inte byggnadsplanen från 1963 funnits hade vi pausat planarbetet för bostäder här. Nu är det viktigt att Evlinge- och Kopparmoraborna får möjlighet att tycka till om det nya bearbetade förslaget, säger Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Andreas Erenius köpte Kopparmora Fastighets AB, och den aktuella fastigheten, förra året.

– Det jag i första hand önskar är att kommunen går vidare med planarbetet med det justerade förslaget som vi är överens om och som smälter in i området, säger han.

– Men går inte det kommer jag att fortsätta jobba utifrån de förutsättningar, och den byggrätt, som redan finns på fastigheten. Min ambition är att utveckla marken, på ett eller annat sätt, tillägger han.

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens planutskott igår. Nästa steg blir att skicka ut planen för granskning. I planen kommer även en ny gång- och cykelväg utmed Saltarövägen, sträckan Evlingevägen–Lanternvägen, att ritas in.

Förslaget

Vad: 14 lägenheter i radhuslängor

Var: Fastigheten Kopparmora 2:224 ligger på ängen i korsningen Saltarövägen-Evlingevägen där man kör in i området Evlinge.

När: Ärendet togs upp i kommunstyrelsens planutskott i tisdags 7 juni, där majoriteten väntades besluta att återuppta planarbetet. Efter det ska planen skickas ut på granskning.

Mitt i Värmdö har berättat tidigare att kommunen pausat arbetet med nya detaljplaner på grund av att vägnätet inte klarar av mer trafik. Undantaget är ett tiotal planer som prioriterats, men dit hör inte Kopparmorafastigheten.

Saltarövägen får snokvänlig cykelväg från Evlinge

Nu byggs en gång- och cykelväg längs Saltarövägen, mellan Evlinge och Norra kopparmora. Men med en detalj – en barriär för att skydda hasselsnokar.

Gång- och cykelvägen som kommer från Älvsby industriområde, och slutar i Evlinge, ska dras vidare till Norra Kopparmora. Den byggs längs Saltarövägen, mellan Evlingeinfarten och Lanternvägen.

Det handlar om 565 meter och är en deletapp i en planerad utbyggnad av gång- och cykelväg hela vägen ut till Saltarö.

Det är bara en sak – den ska anläggas mitt i ett hasselsnoksområde. Och eftersom snoken är fridlyst måste man ta hänsyn till det när man bygger.

Därför kommer någon form av barriär att sättas upp mellan ängen, där hasselsnokar har setts, och den planerade gång- och cykelvägen, som ska löpa utmed Saltarövägen. Den ska hindra snokar från att ta sig upp på vägbanan och bli överkörda.

– Förslaget är ett lutande T-stöd i betong med en höjd på cirka 50 centimeter mellan ängen och cykelvägen, säger Värmdös kommunekolog Gundula Kolb.

Värmdö "hotspot" för hasselsnok

Saltarövägen är redan i dag ett hot för snokarna och eftersom utredarna föreslår en barriär mot vägen passar man nu på att göra en sådan när man ändå bygger cykelvägen, tillägger hon.

Trots att snoken är sällsynt finns det ovanligt gott om dem i Värmdö, enligt Gundula Kolb.

– Värmdö utgör ett slags hotspot för hasselnok, med gott om lämpliga livsmiljöer. De trivs i områden med gamla glesa hällmarksskogar med rik förekomst av bergssprickor, stenblock och ljungmattor, solexponerade raviner och närhet till gräsmarker och lövskogar där de kan hitta föda, säger hon.

Gundula tycker att Trafikverket bör utreda var hasselnokstunnlar behövs och anlägga det för att minska antalet snokar som dör i trafiken.

Värmdö kommun har en gång- och cykelplan som gäller fram till 2030. Målet är att förbättra och bygga ut dagens gång- och cykelvägnät och knyta samman kommunens centrumområden (Hemmesta, Brunn, Gustavsberg, Björkås och Stavsnäs), det regionala cykelstråket mellan Värmdö och Stockholm och kommunens förändringsområden.

Gång- och cykelnätet ska även på sikt nå replipunkterna Stavsnäs, Sollenkroka, Boda och Björkviks brygga.

Hasselsnok

Hasselsnoken är fridlyst och tillhör familjen snokar.

Den saknar gifttänder och är ofarlig för människan. Färgen är brun eller grå med två längsgående rader med mörka fläckar eller band på ryggen. På sidan av huvudet löper ett brunsvart band över ögat. Hasselsnoken kan bli 80 centimeter lång.

Den finns i södra delarna av Sverige, men är ovanlig eftersom den egentligen föredrar varmare klimat. Den finns även i Västeuropa och runt Medelhavet.