Exploateringsnämnden har beslutat om att anvisa mark för nya bostäder i norra delen av Bällsta hamn, på Karlsbodavägen. Förslaget är att bygga cirka 250 bostadsrätter, en förskola och lokaler för icke störande verksamheter och lokaler för service. 

Området Bällsta hamn är en del av Ulvsunda industriområde som staden vill omvandla till stadsbebyggelse.

Förutom bostäder vill staden även anlägga nya parker i närområdet. Bällsta hamn är i dag ett område med få grönytor.