Politiska frågor som rört bland annat trafik, vatten, avfall och fastigheter har tidigare behandlats i ett tekniskt utskott som stått under kommunstyrelsen i Salem. Men sedan årsskiftet har den politiska organisationen gjorts om en aning.

Den nya tekniska nämnden ersätter det tekniska utskottet, men kommer fortsättningsvis att behandla samma frågor.

Ordförande i nämnden blir Rickard Livén (M), också kommunstyrelsens ordförande.

– Man kan säga att olika partier har olika anledningar till att vilja ha just en nämnd. Så som vi ser det är det bra att vi anammar en nämndbredd i den politiska organisationen och tydligare fördelar ansvaret mellan nämnd och kommunstyrelse, säger han.

Fler arvoden

Det tekniska utskottet hade fem ordinarie ledamöter. I och med övergången till den tekniska nämnden justeras den siffran en smula till nio ledamöter.

Fler ledamöter innebär fler politikerarvoden.

– Det blir en något ökad kostnad, säger Rickard Livén.

Exakt hur mycket kan han inte säga på rak arm, men i det långa loppet tror han ändå att fler politiker i nämnden är något positivt.

– Det blir en större bredd och representation av de politiska partierna i nämnden.