Liljeholmsbadets varande eller icke varande har länge varit föremål för diskussion, men sommaren 2021 tog kommunen beslutet att badet skulle rivas.

Saken överklagades till länsstyrelsen. Där menade man menade dock att de personer och organisationer som motsatt sig beslutet inte hade lagstöd för att få sina överklaganden prövade.

Ett rivningslov kan nämligen enligt praxis inte överklagas av grannar eller organisationer.

Togs till högsta instans

Den saken blev i sig en fråga som togs hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) – får organisationer som företräder kulturmiljöintressen överklaga rivningslov?

– De har lagreglerad rätt att överklaga detaljplaner och bygglov, men frågan om det gäller även rivningslov har så vitt jag vet inte prövats tidigare, säger hovrättsrådet Petra Bergman, som deltog i avgörandet.

I dag kom MÖD:s beslut. Organisationerna får klagorätt.

– Den viktiga slutsatsen är att de kulturmiljöorganisationer som har klagorätt i övrigt har det även när det gäller rivningslov.

Rätten för liknande organisationer att överklaga bygglov och detaljplaner har haft stöd i något som kallas Århuskonventionen. Det här beslutet gör att även rivningslov omfattas av den konventionen.

https://www.mitti.se/nyheter/utredning-om-liljeholmsbadet-sagas/repubh!xrCzDm2EYKCiHaclCNbJVA/

Inte alla får tycka till

De som drivit ärendet till MÖD är organisationerna Liljeholmsbadets vänner, Samfundet S:t Erik och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Av de tre får dock Liljeholmsbadets vänner inte klagorätt, enligt beslutet.

– En förutsättning för att få det är att organisationen ska ha miljö- eller kulturintressen i allmänhet som huvudsakligt ändamål. Att bara driva en fråga om ett bad, som Liljeholmsbadets vänner gör, är för begränsat, säger Petra Bergman.

Kan överklagas

Vanligtvis är MÖD sista instans för frågor som dessa, men det här beslutet kan överklagas till Högsta domstolen.

– Det är ett lite större beslut som vi menar har prejudikatintresse. Därför har vi gett tillstånd att kunna överklaga till Högsta domstolen.

Ska testas igen

Om beslutet står sig betyder det för Liljeholmsbadets del att de överklaganden och synpunkter som föreningarna Samfundet S:t Erik och Svenska byggnadsvårdsföreningen lämnat in till länsstyrelsen – som tidigare inte ansågs giltiga – ska prövas.

– Det är ett jätteglatt besked, att de tagit vår rätt att överklaga i beaktande. Nu väntar vi in länsstyrelsens behandling av ärendet, säger Hannes Granberg, kommunikatör på Svenska byggnadsvårdsföreningen.

https://www.mitti.se/nyheter/delseger-for-dem-som-vill-bevara-liljeholmsbadet/repvaA!NCs2MbUIolULEvWXrmaKqw/