Vaxholm

– Första prioritet är gång- och cykelvägen, därefter cirkulationsplatsen, säger Lina Bergdahl, projektledare på Vaxholms stads exploateringsenhet.

Detaljplanen för Resarö vann laga kraft 2021, efter flera turer. Nu, i enlighet med planen, ska gång- och cykelvägen längs Överbyvägen förlängas från Överbyslingan vid Resarö bollplan till Lövuddsvägen. En sträcka på nästan 750 meter.

Arbetet är tänkt att sättas igång nu under våren.

Kommunen har handlat upp ett projekteringsteam och ska nu utse en lämplig entreprenör för själva vägarbetena.

Är gång- och cykelvägen efterlängtad?

– Ja, vi upplever att den är prioriterad av våra invånare.

I korsningen Resarövägen/Överbyvägen/Ytterbyvägen, framför Ica Resarö ska en cirkulationsplats byggas. Förutom rondellen blir det även nya övergångsställen och busshållplatser. Dessutom ska nya parkeringsfickor byggas vid Resarövägen, på samma sida som Resarö skola, så att man lättare kan släppa av skolelever.

Fastighetsägare berörs

Men helt okontroversiellt är det inte. 13 fastighetsägare berörs av markinlösen när gång- och cykelvägen längs Överbyvägen ska byggas ut.

– Vi har informerat alla sakägare om vad som kommer att ske och avvaktar nu beslut från Lantmäteriet.

Nästa steg i projektet är nya bostäder. Kommunen äger mark både vid Lillvägen, norr om Ica och norr om Resarö skola. När bostäderna kommer att byggas är däremot oklart.

–  Enligt tidsplanen är tanken att gå ut med markanvisningar under 2023. Men med rådande marknadsläge får vi se om vi väljer att avvakta, säger Lina Bergdahl.

– Det är jättesvårt att säga med marknadsläget och lågkonjunktur som kommer att påverka när bostäderna blir utbyggda.

Hur många nya bostäder blir det?

– Det är inte bestämt ännu.

Klart är att detaljplanen anger att ny bebyggelse i området ska upplevas som småskalig och knyta an till den ”kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön på norra Resarö”. 

Korsningen framför Ica ska ersättas med en cirkulationsplats (rondell).

Korsningen framför Ica ska ersättas med en cirkulationsplats (rondell).

Stefan Källstigen

Sedan sommaren 2022 pågår Trafikverkets bygge av cirkulationsplatsen vid Engarn (Stockholmsvägen/Resarövägen).

Det betyder att det kan bli extra stökigt i trafiken framöver, när även kommunens trafikarbeten på Resarö sätter igång.

– Våren 2024 ska bygget vid Engarn vara klart. Men vi kommer att samordna med det för att minimera olägenheter, säger Lina Bergdahl.

När kommer kommunens trafikarbeten vara klara?

– Helt klart beräknas det preliminärt vara augusti 2025.

Detaljplanen anger vad olika områden kan användas till. Ica Resarö ligger i området märkt  ”Centrum”.

Detaljplanen anger vad olika områden kan användas till. Ica Resarö ligger i området märkt ”Centrum”.

Vaxholms stad