När Kungsgatan byggdes fanns runt 1 500 bilar i hela Sverige. I dag, över hundra år senare, rör sig 18 000 bilar per dygn bara på Kungsgatan.

I början av förra året drog arbetena med att förstärka grunden under gatan igång. Trottoarerna ska breddas, övergångsställen höjas och bänkar ställas ut. Broarna över Kungsgatan ska också få mer belysning.

Nu har Regeringsgatans bro börjat målas med en muralmålning som ska täcka hela undersidan. Konstverket görs direkt på putsen och har en koppling till bronsarkitekturen omkring för att skapa en rumslig upplevelse, enligt Stockholms stad.

– Främst har målningen kopplingar till arkitekturen i närheten. Bland annat Konserthuset och gamla Televerket. Men jag ville även att den skulle bli en systermålning till den fantastiska målningen under Malmskillnadsbron precis intill, säger konstnären Linnea Rygaard som även berättar att arbetet har sina utmaningar.

– Det är lite knepigt ur ergonomisk synpunkt att jobba i tak och i den vinkeln.

Kungsgatan, 1911.

Kungsgatan, 1911.

Okänd, Stadsmuseet i Stockholm

Trafiken opåverkad

Hon jobbar mycket med geometriska former med inslag av så kallat trompe l'œil, eller illusionsmåleri, som skapar ett djup och gör det svårt för ögat att skilja mellan det målade och verkliga rummet.

Arbetet pågår under sommaren i valven över gångbanorna och delar av körbanan. Resten av konstverket ska göras klart under våren och sommaren 2025 för att trafiken på Kungsgatan inte ska behöva stängas av.

Verket finansieras med stadens så kallade enprocentsregel. En procent av byggprojektets budget ska läggas på konst. Projektet beräknas kosta 300 miljoner.

Grunden under Kungsgatan förstärks mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Malmskillnadsbron är redan fin undertill.

Grunden under Kungsgatan förstärks mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Malmskillnadsbron är redan fin undertill.

Johanna Wallén

Byggarbeten på Kungsgatan drar igång

100-åringen som sprängdes och blev stark. Nu förstärks grunden under Kungsgatan, trottoaren breddas och cykelparkeringarna blir fler.

Broarna över Kungsgatan kommer att få mer belysning. Undersidan av Regeringsgatans bro ska även få en konstinstallation, hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.

I veckan påbörjades arbetena med att stärka grunden under Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. En del av gatan har spärrats av och gör att trafiken får dela på en fil mellan Rigoletto och Naturkompaniet.

Vision. Bron på Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan.

Vision. Bron på Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan.

Stockholms stad

– Slutstationen blir nog bra. Det är klart att det blir jävligt stökigt ett tag men jag tror inte att det kommer påverka affärerna. De flesta som kommer hit bokar en tid, vi har inte så mycket drop-in, säger frisören Robert Antevski som har en stol på The Venue.

– Jag har haft salonger i City i 32 år och den här ombyggnationen kommer nog inte påverka oss lika mycket som andra. Den i Mood-gallerian tvingade i princip alla att flytta till exempel.

Byggarbete pågår. Grunden under Kungsgatan förstärks.

Byggarbete pågår. Grunden under Kungsgatan förstärks.

Johanna Wallén

Butiker öppna under bygget

Kungsgatan invigdes 1911. När den byggdes fanns det runt 1 500 bilar i hela Sverige. Idag färdas 18 000 bilar per dygn, bara på Kungsgatan, enligt Stockholms stad.

För att öka trafiksäkerheten ska övergångsställena höjas till samma nivå som trottoaren. På södra sidan av gatan görs gångbanan bredare med upp till en meter och bilarna får smalare körfält. Framför allt mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.

Moa Magnfors på Adlibris tror att det kommer att bli lite stökigt på gatan men att det inte kommer att påverka försäljningen.

Moa Magnfors på Adlibris tror att det kommer att bli lite stökigt på gatan men att det inte kommer att påverka försäljningen.

Johanna Wallén

Bänkar ställs ut och ett träd planteras. Det blir också nya cykelställ och fler cykelparkeringar. Arbetet kommer att göras i etapper och pågå fram till sommaren 2025.

– Det är en process som kommer att ta ett tag. Som det är nu påverkar det mest bussar och bilar. Måste de stänga av gångtrafiken eller hänvisa dem till andra sidan blir det väl lite besvärligt, säger Moa Magnfors på Adlibris.

Men hon är inte orolig för att tappa kunder.

– Vi är den enda fysiska butiken i Stockholm och väl en folk aktivt söker sig till, så de kommer nog komma hit ändå. Men det är klart att folk som går förbi kommer in för att de tycker att det ser trevligt ut.

Johanna Wallén

Byggarbeten på Kungsgatan drar igång

Över 100 år gammal. Påverkar affärerna.

Så ska gående bli kungar på Kungsgatan

Breddad gångbana och sänkt hastighet för bilar. När omdaningen av Vasagatan är klar tar arbetet med att göra Kungsgatan mer attraktiv för gående vid.

Hösten 2022 ska Vasagatan vara helt klar, med breddade gångbanor, separerade cykelbanor, nya träd och bättre belysning. Och lagom till det, i början av 2023, börjar en upprustning av korsande Kungsgatan. Även där, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan, ska gående få mer plats och bilister mindre.

Gångbanan på den södra sidan ska breddas med upp till en meter och gatan ska få fler cykelparkeringar, nya möbler och mer grönska. I stället får bilarna ett smalare körfält.

https://www.mitti.se/nyheter/vasagatan-klarar-tidsplanen-paradgata-nasta-host/repuek!8c4OwS14rGHEgVd@OJTbQ/

För att öka säkerheten kommer hastigheten för bilister att sänkas från 50 till 30 kilometer i timmen. Dessutom kommer övergångsställena att breddas till sju meter och förses med ramper. Man planerar även att montera upp nya lampor under broarna.

Busshållplatserna på den norra sidan kommer att flyttas så att bussarna når bussfältet direkt när de lämnar dem.

"Passar på"

Omdaningen sker i samband med att staden förstärker en konstruktion under Kungsgatan, mellan Sveavägen och Norrlandsgatan.

– Vi passar på att utöka ytorna för gående när vi ändå måste riva upp södra sidan av Kungsgatan. Det är ett av de mest använda gångstråken i stan och en paradgata som förtjänar bättre. Bilarna får maka ihop sig lite till förmån för en mer levande gata. Det här ligger helt i linje med våra ambitioner att skapa ett levande och dynamiskt Stockholm, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Arbetet kommer att utföras i etapper och framkomligheten längs sträckan kommer att vara begränsad under byggtiden. Prislappen för hela projektet bedöms landa på 300 miljoner kronor.

Ett beslut fattades i trafiknämnden i slutet av augusti och ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige under hösten. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2025.

Då stängs Kungsgatan av – renoveras för 300 miljoner

Kungsgatan måste förstärkas. I och med det passar staden på att renovera gatans sträckning från Stureplan till Sveavägen. En renovering som beräknas ta två och ett halvt år.

Bred och välutnyttjad. En riktig paradgata, med sina torn, mitt i Stockholm city.

Det är också en gata vars underliggande tunnelkonstruktion är i behov av förstärkning. Ett arbete som redan borde varit gjort, eftersom konstruktionen är i så dåligt skick.

Inför genomförandebeslutet i kommunfullmäktige den 29 november skrev trafiknämnden i sin framställan att den största risken med projektet är en försenad byggstart, vilket beror på "konstruktionens bristande bärighet vilket kan leda till en akut avstängning av ovanliggande körfält eller i värsta fall att konstruktionen havererar i väntan på åtgärd."

Förstärkningsarbetet var planerat att börja under 2022, men har försenats under processens gång. Nu är starten klubbad till första kvartalet 2023.

Ikonisk gata

I och med förstärkningsarbetet kommer staden samtidigt passa på att renovera även Kungsgatans södra sida ovan mark.

Det har gått över hundra år sedan den ikoniska stockholmsgatan invigdes, 1911. Kungstornen blev färdiga först tio år senare men blev då Europas högsta skyrkrapor med sina 60 meter.

Gatan har fått verka som samlande kraft under många viktiga tillfällen. Bland annat när freden 1945 firades här. En scen som också fick inleda hela den populära TV-serien Vår tid är nu, i premiäravsnittet från 2017.

Bredare trottoarer

Med en så lång historia kommer slitage. Det är tunneln som sträcker sig från Norrlandsgatan till Sveavägen som behöver förstärkas för att inte rasa ihop, något som Mitt i rapporterat om tidigare.

Projektet planeras kosta 300 miljoner och vara färdigprojekterat under 2021, så att en upphandling kan göras under 2022. Under första kvartalet 2023 är byggstarten planerad och byggnationen beräknas pågå i etapper fram till sommaren 2025.

Minskade körfält

När renoveringen står färdig under sommaren 2025 kommer Kungsgatan ha bredare trottoar på sin södra sida. För att kunna bredda trottoaren kommer man ta yta från körfälten, men framkomligheten ska, enligt staden, inte påverkas.

Under byggets gång kommer framkomligheten däremot påverkas. I två och ett halvt år kommer Kungsgatan i etapper vara uppgrävd.

Förslaget

TrottoarBreddning av gångbanan på södra sidan, anpassning av övergångsstället vid Regeringsgatans bro samt översyn av möbleringen i trånga punkter på sträckan. Trafiksäkerheten förbättras genom föreslagna upphöjda övergångsställen och tryggheten genom ny belysning under och intill brofästena. Det kommer nya sittmöbler som kombineras med grönska.

CykelbanorFramkomligheten för cyklister bedöms bli oförändrad men möjligheten att parkera sin cykel förbättras.

KörfältBilkörfälten blir smalare på sträckorna längs med busskörfält. Biltrafikens framkomlighet bedöms inte påverkas av förslaget och tung trafik kan fortsatt passera Kungsgatan.

KollektivtrafikBättre framkomlighet när busshållplatsen på den norra sidan får ett nytt läge som ligger i direkt anslutning till busskörfält när bussen ska lämna hållplats.

Angöring och varuleveranserBedöms inte påverkas nämnvärt av den valda lösningen. Två lastplatser slås ihop till en på den södra sidan, vilket gör den totala längden två meter kortare. Vissa verksamheter kommer i och med detta få längre till närmaste lastplats. I det här fallet har dock stombussens förbättrade framkomlighet prioriterats högre.