Göteborg

Planerna för en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås pausades av regeringen i december 2022. Men berörda kommuner tillsammans med Swedavia och Västra Götalandsregionen (VGR) har inte gett upp hoppet.

Nu tydliggör de sin ståndpunkt i tio punkter till regeringen. Här betonar de västsvenska parterna sin enighet och pekar på varför det är viktigt med en utbyggd järnväg.

– I takt med att kommunerna i stråket mellan Göteborg och Borås växer krävs detta för vår arbetspendling. Kapaciteten har redan gått i taket. En utbyggnad leder också till ökad pendling mellan fler orter vilket gynnar ett stort antal invånare i en tätbefolkad del av Sverige, säger Helén Eliasson (S), ordförande regionstyrelsen VGR.

35 minuter till Borås

Parterna menar att förslaget bidrar till att tågtrafiken kan utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär bland annat en restid på 35 minuter mellan Göteborg och Borås, ett attraktivt terminalnära stationsläge under Landvetter flygplats med fyrspårslösning och förbifart samt en järnvägsutbyggnad som utformas med möjlighet till ytterligare framtida stationer längs stråket.

De lyfter även att Västlänkens möjligheter kan utnyttjas bättre samtidigt som antalet bussar i Borås och Göteborgs stadsmiljö kan minskas.

– En större arbetsmarknad stärker företagens förutsättningar än mer och gör det högst sannolikt att de effekter vi ser av det som kallas regionförstoring blir verklighet också här. Att det är viktigt för Sverige som helhet är en självklarhet, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen.