Njupkärrs skola i Bollmora är i så pass dåligt skick att den måste rivas. Dessutom finns ett behov av fler skolplatser i kommunen.

Därför har kommunen beslutat att riva den gamla skolan med plats för 300 elever och i stället bygga upp en ny större skola med plats för 550 elever.

– Det är en kombination av att byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och att lokalerna inte uppfyller de krav som ställs på dagens undervisning, säger Elin Stenström, enhetschef projektering på Tyresö kommun.

Återbrukar teglet

Inför det första förslaget till detaljplan har AIX Arkitekter på uppdrag av Tyresö kommun utrett hur en eventuell rivning skulle påverka kulturmiljön.

Undersökningen visar att Njupkärrs skola har ett kulturhistoriskt värde då den ingår i två större kulturhistoriska sammanhang.

Dels är den en del av den stora utbyggnaden av Bollmora som inleddes på slutet av 1950-talet och fortsatte en bit in på 1970-talet. Dels representerar den 1960- och 1970-talets skolbyggnader med dess form och val av material.

Rivningen innebär enligt utredningen att den delvis välgestaltade och välbevarade skolmiljön helt och hållet går förlorad. Men att bevara dessa delar finns inte på kartan.

– Sedan kommer vi kika på att återbruka material både till den nya skolan och till andra byggprojekt i kommunen, säger Elin Stenström.

En del av idrottshallen kan till exempel tänkas byggas med återvunnet tegel från den befintliga skolan.

Skolan ska byggas i det befintliga skolområdet mellan Granängsringen och Njupkärrsvägen. I upprustningen ingår även en ny idrottshall, ny skolgård och bollplan, samt ombyggnad av förskolan Galaxen.

Skolan ska byggas i det befintliga skolområdet mellan Granängsringen och Njupkärrsvägen. I upprustningen ingår även en ny idrottshall, ny skolgård och bollplan, samt ombyggnad av förskolan Galaxen.

AIX Arkitekter

Ny gestaltning

I planbeskrivningen visas en idé på hur den nya skolan ska se ut. Utgångspunkten är en byggnad med träfasad, men kommunen har valt att inte försöka efterlikna den klassiska utformningen.

– Man har jobbat med formen för att få fram den bästa undervisningsmiljön utefter ljusinsläpp och andra aspekter. Därför blir det en ny gestaltning av byggnaden. 

Under rivningen och byggandet ska undervisningen ske i en tillfällig paviljongskola på Wättingestråket nedanför gymnasieskolan. Flytten dit skulle först ske höstterminen 2023, men har nu flyttats fram ett år till höstterminen 2024.

Den nya skolan beräknas vara helt klar till hösten 2026.