Stadens tjänsteutlåtande om sjön Judarn i i Judarskogens naturreservat är inte en direkt upplyftande läsning.

Bly, antracen, kadmium och PFOS finns i den vackert belägna sjön.

"Sjön har inte god kemisk status", konstateras i stadens utlåtande.

Fara finns att föroreningarna i Judarn rinner vidare och påverkar även Mälarens vatten, något som inte får ske, enligt utredarna.

För att undvika det måste halten av antracen, en beståndsdel i fossila bränslen, halveras. PFOS, ett skadligt ämne som inte bryts ned i naturen och som använts i släckskum, måste minskas med 45 procent, bly med 40 procent, kadmium med fyra procent.

Dagvatten 'boven'

Miljögifterna når enligt stadens tjänsteutlåtande Judarn genom dagvattnet som rinner från bebyggelse, parkeringar och vägar, liksom från förorenade områden och förorenade fyllnadsmassor.

Planen är nu att ta reda på var gifterna kommer från. Förslaget är att större vägar och nio platser där dagvatten samlas upp, ska undersökas.

Kostnaden för arbetet beräknas bli mellan 24 och 32 miljoner kronor, därefter en årlig driftskostnad på 170 000 kronor för ”platsspecifika” åtgärder.

En utvärdering ska ske senast 2025.

Utredarnas bedömning är att det är möjligt att nå god kemisk och ekologisk status i Judarn.

Flera nämnder i staden, bland dem Bromma stadsdelsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnden, och Stockholm vatten AB, ska under februari besluta om de föreslagna åtgärderna.