En bro som tiden sprungit i kapp och som blivit omodern, enligt staden.

När politikerna i november sade nej till en fly-over, bilbro, över Ulvsundavägen till Bromma blocks, hade 13 år gått sedan ursprungliga beslutet 2009 att bygga bron.

I dag är läget ett annat.

Ökad kostnad

Kostnaden för att bygga bron har ökat under senaste året. Bland annat har priset på armeringsstål gått upp med 107 procent och på betongvaror med 22 procent. 

Under 2021 genomförde staden en ny trafiksimulering av trafikflödena på platsen där bron planerades.

En ny samhällsekonomisk bedömning visade att det skulle räcka med trimningsåtgärder för att säkerställa framkomligheten.

Kvar är en nota att betala, bland annat för markundersökningar som gjorts vid de tänkta brostöden.

Beräkningar som stadens exploateringskontor gjort för Mitt i:s räkning visar på planerings- och utredningsutgifter för fly-overn på cirka fem miljoner kronor.

Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden, försvarar i ett mejl till Mitt i att staden dumpar bro-planen:

"I alla projekt budgeterar staden för förstudier. Det för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen."

Österberg fortsätter:

"Större infrastrukturprojekt har långa tidplaner där olika alternativ studeras utifrån olika förutsättningar. I det här fallet är det nu möjligt att genomföra en mindre kostsam lösning som dessutom innebär bättre framkomlighet för fler trafikslag".

"Mycket pengar"

Oskar Bjelke är projektledare på exploateringskontoret:

"Fem miljoner kronor är mycket pengar men genom att byta inriktning från fly-overn sparar staden uppskattningsvis 30 miljoner kronor, bygger klimatsmartare och i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi."

I december skrev Mitt i om två andra byggprojekt i Bromma som skrinlagts men som ända kostade skattebetalarna så kallade förgäveskostnader.

Ett byggprojekt på Ulvsundaberget hade kostat staden 906 602,73 kronor när det fick avbrytas. På Björketorpsvägen i Beckomberga gick ett annat projekt i stöpet. Stadens kostnad: 784 902,51 kronor.

I det här fallet redovisar staden inte den slopade vägbron som förgäveskostnad eftersom projektet har bytt inriktning till trimningsåtgärder.