Det stora fältet väster om Friluftsvägen i Rikstens friluftsstad är ännu obebyggt. Men här planerar Botkyrka kommun och Rikstens friluftsstad AB vad som ska bli de centrala delarna av området.

Husen ska bli lite högre med lokaler för exempelvis mindre butiker, kvarterskrogar och andra verksamheter i botten. I det nya området med 700 bostäder planeras också för skola, idrottshall och förskola.

När kommunen planerade för dagvattendammar i området hittade man dock en ny plats med PFAS-föroreningar inom det nya detaljplaneområdet. Ännu vet varken Försvarsmakten eller kommunen hur dessa kommit hit.

"Är en påtryckning"

Det har nu gått nio år sedan upptäckten av PFAS i området och grundvattnet. Sedan dess har Tullinge vattenverk som försörjde Tullinge med dricksvatten varit avstängt.

I ett yttrande som skickats till Försvarsmakten i höst skriver Botkyrka kommun att det nu är hög tid för Försvarsmakten att vidta åtgärder. Både för att få en helhetsbild av spridningen, men också för att komma med en lösning på problemet:

"Om föroreningssituationen i grund- och ytvattnet ytterligare förvärras kanske ambitionerna för stadsdelen Riksten inte går att genomföra."

– Det här är en påtryckning för att föroreningarna inte ska spridas och läget förvärras, säger kommunens planchef Charlotte Richardsson.

Kommunen undrar bland annat om föroreningarna funnits på den nya platsen hela tiden, eller om de kommit hit från annan plats.

Försvarsmakten har tidigare förordat en överdäckning av de brandövningsplatser som pekats ut som huvudorsaken till föroreningarna. Det skulle hindra regn och dagvatten från att gå ner i jorden och enligt Försvarsmakten ge resultat vid vattenverkets uttagsbrunnar efter två till fyra år.

Nya undersökningar

Men i ett annat yttrande till Försvarsmakten hösten 2019 skriver kommunen att det visserligen skulle minska utlakningen, men inte göra något åt de PFAS-föroreningar som redan finns i grundvattnet. Enligt kommunens beräkningar kommer halten av PFAS vid uttagsbrunnarna till vattenverket och i Tullingesjön att öka i 30 år framåt om inget görs åt föroreningarna i grundvattnet.

Försvarsmakten har tagit på sig skulden för föroreningarna. Förra veckan var deras miljöinspektörer på fältet bredvid Rikstens friluftsstad för nya undersökningar. Det nya fyndet kräver en ny utredning.

Miljöinspektören Joakim Hjelm på Försvarsinspektören för hälsa och miljö skriver till Mitt i att Försvarsmakten inte behöver börja om från början "men revidera de tidigare slutsatserna och göra nya provtagningar".