Mitt i har tidigare berättat att Sagax AB, en av sex fastighetsaktörer som varit aktuella i det stora bostadsprojektet längs Maltesholmsvägen i Hässelby, hoppat av.

Fastighetsbolaget har varit tomträttsinnehavaren närmast Hässelby gårds centrum i projektet och har nu beslutat att inte riva sina lokaler för lager, och därmed omvandlas inte tomten till bostadsfastighet.

Delområde fem av det planerade bostadsprojektet, här med vy från Melongatan.

Delområde fem av det planerade bostadsprojektet, här med vy från Melongatan.

Illustration: Bergkrantz Arkitektur

Tillfällig förskola riven

– I samrådsförslaget hade Sagax 109 lägenheter och i brevet som de skickat till staden står att "På grund av väsentligt ändrade förutsättningar avbryter Sagax projektutveckling AB planarbetet", säger stadsplanerare Yasaman Ghanavi till Mitt i.

– Mer information har jag inte fått som förklaring.

Häromåret revs den förskola som hade tillfälligt bygglov i grönområdet i korsningen Maltesholmsvägen/Aprikosgatan och även bensinmacken Ingo ska rivas för att ge plats åt en del av bostäderna. Mackens hyresavtal går ut sista maj 2024.

Bensinmacken Ingo rivs för att ge plats åt bostäderna.

Bensinmacken Ingo rivs för att ge plats åt bostäderna.

Henrik Henrikson

Av de 520 kvarvarande lägenheterna är det oklart hur många som blir bostads- respektive hyresrätter.

– Ambitionen är att det ska vara en blandning. Vi har inte riktigt landat i frågan, säger Ghanavi.

Nybyggandet minskar

Byggbranschen krisar på flera håll. Enligt SCB var påbörjandet av nya lägenheter 57 procent mindre under första halvåret 2023 jämfört med perioden under 2022 och enligt data- och analysföretaget Dun & Bradstreet befaras en ny konkursvåg inom industrin.

Delområde tre i projektet kallas Gästkammaren. Här med vy från Maltesholmsvägen.

Delområde tre i projektet kallas Gästkammaren. Här med vy från Maltesholmsvägen.

Illustration: Gotska

Omkring 1 400 byggbolag väntas tvingas i konkurs under de kommande tolv månaderna.

Vill inte kommentera

Förutsättningarna på den svenska bostadsmarknaden anses göra det väldigt svårt för alla aktörer att räkna hem nyproducerade bostadsprojekt, enligt ett pressmeddelande från Surewood Industries, där konkursade svenska trähustillverkaren Anebygus ingår.

De ursprungliga delområdena i bostadsprojektet längs Maltesholmsvägen. Delområde 1 är nu borttaget ur planerna.

De ursprungliga delområdena i bostadsprojektet längs Maltesholmsvägen. Delområde 1 är nu borttaget ur planerna.

Stockholms stad

Sagax avböjer att kommentera varför man hoppat av. Bolaget kommer alltjämt fortsätta förvalta sina byggnader på gatan som de ser ut i dag.

Sagax lager- och industrilokaler blir kvar tills vidare.

Sagax lager- och industrilokaler blir kvar tills vidare.

Filip Magnusson

Granskning om 1,5 år

Samrådet för projektet på Maltesholmsvägen, då möjlighet fanns för allmänheten till insyn i projektet och att lämna synpunkter, hölls under september och oktober 2022.

Enligt den nuvarande tidsplanen kommer detaljplanen ställas upp för granskning först vid årsskiftet 2024/2025, då får alltså myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen i Hässelby möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Vy av den planerade förtätningen längs Maltesholmsvägen.

Vy av den planerade förtätningen längs Maltesholmsvägen.

Gotska och Bergkrantz Arkitektur

Staden planerar besluta om antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2025.

Delområde fyra i bostadsprojektet, med vy från Maltesholmsvägen/Aprikosgatan.

Delområde fyra i bostadsprojektet, med vy från Maltesholmsvägen/Aprikosgatan.

Illustration: JM

Stora bostadsprojektet i Hässelby dras med förseningar

Maltesholmsvägen som bundit ihop Hässelby strand och Hässelby gård sedan 50-talet ska förtätas med cirka 600 nya lägenheter och bli mer stadslik. Men arbetet dras med förseningar – och projektet splittrar Hässelbyborna.

Maltesholmsvägen ska bli mer urban och mer tillgängligt för gående och cyklister. Det är stadens plan med de totalt 630 nya bostäder som planeras på flera platser längs Maltesholmsvägen.

Projektet ska framförallt öka andelen bostadsrätter i området, som i dag främst består av hyresrätter.

En byggherre borta

Men projektet ligger närmare ett år efter tidsschemat. Arbetet med ombyggnaden av gatan har tagit längre tid än planerat och en av de sex byggherrarna, Sagax AB, har dragit sig ur bygget. 2026 kan tidigast byggstarten ske.

Vy från Maltesholmsvägen av delar av den nya planerade förtätningen.

Vy från Maltesholmsvägen av delar av den nya planerade förtätningen.

Gotska och Bergkrantz Arkitektur

– Tidsplanen har skjutits upp något eftersom vi behöver ta fram systemhandlingar för ombyggnaden av Maltesholmsvägen. Det handlar bland annat om att skapa bättre förutsättningar för gång och cykel och nya angöringsplatser. Det arbetet behöver ske under planprocessen och det beräknas just nu vara klart hösten 2024, säger stadsplaneraren Yasaman Ghanavi.

Parkeringar och grönmark försvinner

Hässelby strand och Hässelby gård byggdes likt många andra förorter under 1950-talet när alla skulle ha bil. Närmast Maltesholmsvägen och tunnelbanespåret ligger i dag parkeringar, grönmark och träd. I dag saknar många i området bil.

Gatan har länge ansetts som oinbjudande för fotgängare, med dålig belysning och bilar i höga hastigheter vilket ansetts skapa en upplevelse av otrygghet.

De ursprungliga delområdena i bostadsprojektet längs Maltesholmsvägen. Delområde 1 är nu borttaget ur projektet.

De ursprungliga delområdena i bostadsprojektet längs Maltesholmsvägen. Delområde 1 är nu borttaget ur projektet.

Stockholms stad

Naturvärdena i området ska bevaras i möjligaste mån, enligt staden, men planerna är omtvistade på gatan. Många vill bevara gatubilden precis som den är förstår vi när vi pratar med folk.

Oron: för få parkeringar

Gunilla Essén bor på Melongatan och är väldigt negativt inställd till projektet. Hon flyttade till Hässelby strand 2013 och är bland annat rädd att det inte kommer finnas tillräckligt med bilparkeringar kvar i området efter projektet.

– Det är som att man tror att ingen kommer ha bil i framtiden, säger Gunilla.

Vy från Melongatan på delar av den nya planerade förtätningen.

Vy från Melongatan på delar av den nya planerade förtätningen.

Illustration: Gotska och Bergkrantz Arkitektur

– Jag har försökt få tag på lokalpolitikerna under året och få svar på varför man ska ta bort många av de gröna remsor och träd som finns kvar här längs Maltesholmsvägen, men det verkar stört omöjligt. Jag tycker det är tråkigt.

Maltesholmsvägen pekas ut som ett framtida urbant stråk i stadens översiktsplan med levande stadsmiljöer och moderna gång- och cykelvägar längs med och tvärs över gatan.

0,55 p-platser per bostad

Samrådet, där möjlighet fanns till insyn från allmänheten och att lämna synpunkter, hölls under september-oktober 2022.

Det planeras för 0,55 parkeringsplatser per bostad, med olika grader av reducering utifrån delområdenas olika konceptförslag och valda mobilitetsåtgärder, som till exempel cykel- och bilpoolar, postboxar och kylskåp i entréerna samt resecoach.

Bostadsparkeringen i de nya husen ska enligt staden främst lösas med underjordiska garage.

Vy från en gård av delar av den nya planerade förtätningen längs Maltesholmsvägen.

Vy från en gård av delar av den nya planerade förtätningen längs Maltesholmsvägen.

Gotska och Bergkrantz Arkitektur

Andra är mer positivt inställda. Trebarnspappan Dilshad Ahmed bor med sin familj i en hyresrätt i Hässelby strand och tycker förslagen är bra.

– Vi befinner oss i en form av kris just nu och jag tror alla typer av åtgärder för att öka bostäderna är positivt, säger han.

Ska stärka centrum

Syftet från stadens sida är också att stärka Hässelby gårds centrum genom bostäder som underlag för utökad lokal service.

– Enligt den uppdaterade tidsplanen kommer detaljplanen ställas upp för granskning vid årsskiftet 2024-2025. Beslutet om antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige kommer ske i andra kvartalet 2025, säger Yasaman Ghanavi.

Vad tycker du om bostadsprojektet på Maltesholmsvägen?

Hässelbybon Jenny Jenkins, 36.

Hässelbybon Jenny Jenkins, 36.

Filip Magnusson

Jenny Jenkins, 36, med barnen Isla, 1, och Ivy, 3:
– Staden verkar vilja klämma in alla nya bostäder på ett fåtal och samma ställen. Jag hade mycket hellre sett dessa bostäder utspridda över Stockholm. Det är trångt här längs gatan.

Julia Andrzejewska, 42, Hässelby strand.

Julia Andrzejewska, 42, Hässelby strand.

Filip Magnusson

Julia Andrzejewska är tudelad.

– Fler bostäder behövs ju, men jag gillar de här gröna plättarna som finns längs gatan. Det är synd att bygga bort dem.

Susanne, 65, Hässelby strand.

Susanne, 65, Hässelby strand.

Filip Magnusson

Susanne, 65, har bott i Hässelby strand i cirka 40 år och hade gärna sett att grönskan längs Maltesholmsvägen blir kvar.

– Jag gillar inte projektet.

Dilshad Ahmed, 41, Hässelby strand.

Dilshad Ahmed, 41, Hässelby strand.

Filip Magnusson

Dilshad Ahmed, 41, bor med sönerna Aarez, 1,5, Maan, 5, och Shehroze, 6, i en hyresrätt i Hässelby strand.

– Jag tycker projektet är jättebra. Det behöver byggas mer i dessa tider, säger Dilshad.

Petra Mellblom, 26, Hässelby strand.

Petra Mellblom, 26, Hässelby strand.

Filip Magnusson

Petra Mellblom och hennes familj får flera av de nya bostäderna precis intill sin lägenhet i hörnet Aprikosgatan/Maltesholmsvägen.

– Synd att grönytorna försvinner, men det behövs fler bostäder i bra skick i Hässelby strand så folk har någonstans att bo, säger Petra.

Bostadsbyggandet på sparlåga

Byggföretagen drar hårt i handbromsen just, nu vilket påverkar hela Stockholmsregionen. Över 16 000 planerade lägenheten kan komma att ställas in innan 2023 är över.

Chockhöjda räntor, fallande bostadspriser och kraftigt ökade byggkostnader är orsakerna. Enligt kommunernas siffror skulle det bli byggstart för 20 800 lägenheter under 2023. Länsstyrelsen i Stockholm tror att det blir väsentligt färre, kanske så få som 4 000.

Emil Flodin, analytiker på branschorganisationen Byggföretagen, har anfört att kostnaderna för att bygga ökat med cirka 20 procent jämfört med förra året, berättar han. Ett bidragande skäl till inbromsningen är att det påbörjades ovanligt många nybyggnadsprojekt i Stockholmsregionen för två år sedan. Det gör att det finns ett stort lager av osålda lägenheter hos alla byggbolagen.

Källa: Länsstyrelsen, Byggföretagen

Vy från Maltesholmsvägen av delar av den nya planerade förtätningen.

Vy från Maltesholmsvägen av delar av den nya planerade förtätningen.

Gotska och Bergkrantz Arkitektur

Stort bostadsprojekt i Hässelby dras med förseningar

600 bostadsrätter planeras – åsikterna går isär kring bostäderna.