De höga elstolparna i Kärrdal och Edsberg ska rivas och ersättas av underjordisk kabel.

Positivt för dem som bor i området eftersom det innebär en förbättring av boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet.

Arbetet med att gräva ner rör i marken är redan påbörjat, 200 meter i taget. Själva kabeln läggs ner när hela markarbetet är klart.

Man gräver ner rör teappvis och återställer därefter marken löpande, för att senare återkomma och dra själva kabeln via borrade hål. Allt för att påverka omgivningen så lite som möjligt under byggtiden.

Man gräver ner rör teappvis och återställer därefter marken löpande, för att senare återkomma och dra själva kabeln via borrade hål. Allt för att påverka omgivningen så lite som möjligt under byggtiden.

Tomas Stark

– Vi vill störa så lite som möjligt och den befintliga infrastrukturen måste vara kvar medan vi bygger nytt. Vi kan ju inte bara bryta vår elleverans, säger Mats Engstedt, chef för anläggningsinvesteringar på Vattenfall Eldistribution AB.

Han besöker arbetsplatsen precis öster om Danderydsvägen för att göra en skyddsrond. Grävningsarbetet har nu kommit till den punkt där kabeln ska förgrena sig för att dras norrut mot Edsberg och söderut under Edsviken mot Silverdal.

Karta som visar var de nya markkablarna ska dras, och var de luftburna ledningarna som finns i dag så småningom ska tas ner.

Karta som visar var de nya markkablarna ska dras, och var de luftburna ledningarna som finns i dag så småningom ska tas ner.

Vattenfall Eldistribution AB

– Sjökabeln läggs i oktober men redan i augusti får vi börja jobba på andra sidan Edsviken också, säger han.

20 mil ledning

Det pågående arbetet ska öka elnätets kapacitet i Sollentuna och Danderyd, men liknande arbeten kommer utföras i ytterligare omkring 20 kommuner i Stockholms län med omnejd.

– Totalt behöver vi bygga 20 mil ledning och 50 transformatorstationer. Det handlar om 40–50 olika ledningsprojekt, säger Mats Engstedt.

Orsaken är enkel: Regionen växer. Invånarantalet ökar och stora exploateringar för bostäder, företag och industriområden skapar ett ökat elbehov. Till det kommer den ökade elektrifieringen som ett led i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Det är mycket prat om stålverk och batterifabriker i Norrland, men elektrifieringen pågår överallt, säger Mats Engstedt.

På nationell nivå höjer Svenska Kraftnät kapaciteten genom att dra ledningar på 400 kilovolt.

Nästa nivå är det regionala nätet, det som Vattenfall Eldistribution har hand om, där kapaciteten byggs ut från 70 till 130 kilovolt.

Efter det tar de lokala näten vid, det som i Sollentunas fall är Seoms ansvar, med ledningar på 10–20 kilovolt.

– Redan när jag började på Vattenfall 2013 sa de att ”pssst, det här kommer nog inte att räcka till” och vi började titta på att förstärka det regionala nätet, säger Mats Engstedt.

Mindre glada i Viby

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om att Vibybor förgäves har protesterat mot att Svenska Kraftnät drar en luftburen högspänningsledning förbi Viby, delvis i Östra Järvafältets naturreservat.

SVK:s skäl är att luftledning fungerar bättre och det krävs särskilda skäl för att en kabel ska grävas ner.

Vattenfall Eldistribution resonerar på samma sätt.

– Men i tätt bebyggda områden där det är trångt att komma fram blir det kabel. Eftersom vi vill undvika att gå upp och ner och få skarvar mellan luftledning och kabel så blir det en längre sträcka med kabel här, säger Mats Engstedt.

Det gör att luftkablarna som i dag går genom Sjöberg och Kärrdal ända bort till Sollentuna kulturskola ska ersättas med kabel i marken, liksom en bit som går genom Tegelhagens naturreservat.

Precis intill Sjöbergs centrum står en av elstolparna som ska monteras ner när den nya markbundna kabeln är färdig och tagen i drift.

Precis intill Sjöbergs centrum står en av elstolparna som ska monteras ner när den nya markbundna kabeln är färdig och tagen i drift.

Tomas Stark

– Vi räknar med att kunna börja ta ner luftledningarna och elstolparna hösten nästa år, säger Mats Engstedt.

Ett körfält avstängt

Man gör vad man kan för att arbetet ska märkas så lite som möjligt. Men en del störningar är oundvikliga, berättar Simon Löfdahl, projektledare på Craftor som utför arbetet på entreprenad.

Bland annat har Danderydsvägen periodvis bara ett körfält öppet sedan början av den här veckan.

– Det kommer att vara så i fyra eller fem månader. Då blir det sänkt hastighet. Men vi försöker stänga av så lite som möjligt och oftast ganska korta sträckor åt gången, säger han.