Fastigheten som kan komma att bebyggas är Kumla 3:175 på Lönnvägen 22 i Kumla. Den består i dag av en enplansvilla som planeras att rivas. I stället ska en byggnad med sex lägenheter uppföras som ska fungera som gruppboende inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

För att göra det krävs en detaljplaneändring. Planen har redan varit ute på samråd och i veckan väntades kommunens stadsbyggnadsutskott fatta beslut om att gå vidare genom att låta den gå ut på granskning.

Oroliga grannar

I samrådet kom det in en del synpunkter från närboende som bland annat oroas över att marknadsvärdet på fastigheter intill ska sjunka och undrar om ersättning utgår från kommunen i sådana fall.

”Uppkommer en värdeminskning som enligt gäll­ande regler ska ersättas så ersätter vi den”, skriver kommunen i sitt svar med tillägget att det dock är sällsynt att ersättning för värdeminskning ges.

Stor påverkan på området

Andra yttranden från privatpersoner har invändningar mot att trafiksäkerheten ­försämras under och efter bygget: ”Denna ändring kommer att ha en ingripande påverkan på området, då det är ett huvudstråk ner till skolan för områdets barn. Denna typ av ändring kommer att innebära en markant ökad trafikrisk för barnen i området. Något som inte på något vis kan ­accepteras.”

Kommunen svarar att det vid byggnation av LSS-boendet är ofrånkomligt att det kommer att alstras byggtrafik. ”Parallellt med Lönnvägen löper Fornuddsvägen som har en separerad gångbana, där det även finns trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av markeringar, skyltar och avsmalningar.”

Ek ska skyddas

På tomten står en skyddsvärd ek. Den ska enligt planen bevaras, likaså ska rötter från ekar på närliggande tomter skyddas.

Om allt går enligt plan vill kommunen fatta ett slutgiltigt beslut om detaljplanen i första kvartalet 2023, med hopp om att den kan vinna laga kraft i andra kvartalet samma år.