Fotnot: Stadens cykelplan har tagits fram som ett förslag med fokus mot 2040. Enligt trafikkontoret innebär de utpekade förslagen på nya stråk ”en långsiktig ambition” längs de aktuella sträckorna, men exakta dragningar, avvägningar eller utformningar måste göras i varje enskilt projekt innan eventuellt genomförande. Förslaget ska ut på remiss.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-cykelprojekten-i-stockholm-som-byggs-i-ar/repubx!3Spk1WM2GNkXpsj5JaJ4g/