Längs Helgagatan vill staden bygga ett hus, fem till sju våningar högt, med 65 lägenheter. Under skolgården på gymnasieskolan bredvid är planen att en galleria, förskola och garage ska på plats.

Under samrådsperioden var det flera som var kritiska mot att bebyggelsen negativt skulle påverka områdets historiska karaktär.

– Formellt är området ett riksintresse, bara det gör att vi tycker att man inte ska vara där och peta, har Samfundet S:t Eriks vice ordförande Susanne Ingo tidigare sagt till Mitt i.

Nu har även länsstyrelsen lämnat in i ett yttrande, och de verkar mena samma sak.

Kan skada riksintresset

I deras yttrande går att läsa att området utgör "ett representativt och välbevarat exempel på det tidiga 1900-talets byggande i Stockholm" och att den konsekvensanalys som lämnats in brister "i att förmedla parken och grönområdets betydelse i sammanhanget."

Utifrån det görs bedömningen att det finns risk att planerna kan åsamka påtaglig skada på riksintresset.

Länsstyrelsen menar att det är något som måste utredas vidare. Om problemet kvarstår när förslaget antas skulle planerna kunna hävas.

Tidigt i processen

Enligt Anna Lina Axelsson, enhetschef för Södermalm på stadsbyggnadskontorets planavdelning, är det för tidigt att kommentera hur länsstyrelsens yttrande kan komma att påverka förslaget.

– Det är något som ansvarig stadsplanerare kommer studera och arbeta vidare med, tillsammans med övriga inkomna yttrande, under den närmsta tiden, skriver hon i ett mejl.

Ärendet ska upp till stadsbyggnadsnämnden våren 2021, som då tar beslut om hur projektet fortskrider innan granskning.