När representanter för alla partier i fullmäktige samlades för debatt strax före valet var de rörande överens – åtminstone i en fråga: Krav på bygglov för installation av solceller ska skrotas.

Men i praktiken är frågan komplex. I efterhand har Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, blivit varse att det inte går att helt enkelt skrota kravet – eftersom bygglov för installation av solceller i flera fall är ett lagkrav.

Påverkar detaljplanen

– I en del områden som omfattas av vissa typer av regler kan vi genomföra det – där vill vi inte ha bygglovskrav. Men det är inte möjligt överallt, säger Carl-Johan Schiller.

– Inom vissa områden finns bestämmelser i detaljplanen som reglerar andra saker, och om man ändrar på bygglovs­kravet påverkar det hela detaljplanen.

Dock har endast enstaka ansökningar om bygglov för solceller avslagits, så kravet är inte ett hinder, menar Carl-Johan Schiller.

– Förutom för enskilda byggnader som är kulturhistoriskt viktiga. Men vi vill ju minska vårt energiberoende, också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

När debatten ägde rum var ni omedvetna om att det var komplicerat?

– Jag kan bara tala för mig själv, men jag tror inte att alla är fullt införstådda i de här reglerna.

Det har inte fattats något beslut om detta, däremot diskuteras det hur man ska kunna göra bygglovsprocessen smidigare.