Den 6 februari sammanträdde kommunstyrelsen i Salem kommun och tog bland annat beslut om att teckna avtal tillsammans med Botkyrka och Södertälje kommun för att minska fosforbelastningen i sjön Uttran.

Beslutet kommer efter att utredningar visat att nivåerna av fosfor i sjön ligger på "icke acceptabla" nivåer. Avtalet innebär att de tre kommunerna ska samarbeta i ett projekt för att förbättra sjöns hälsa.

"Den fosformängd som uppmätts indikerar att fosforläckage från Uttrans bottnar står för den största fosforpåverkan till sjöns vattenmassa, så kallad internbelastning. Åtgärderna bedöms vara helt nödvändiga för att Uttran ska ges förutsättningar att uppnå beslutad miljökvalitetsnorm god ekologisk status 2027", skriver Rickard Livén (M), kommunstyrens ordförande i Salem kommun i ett mejl till Mitt i.

Projektet beräknas totalt kosta 10,8 miljoner kronor. Kostnaden för de tre kommunerna blir 2,8 miljoner kronor vardera efter LOVA-bidrag från Länsstyrelsen på 2,5 miljoner kronor.

Vad kommer pengarna främst att gå till?

"Att minska fosforbelastningen i sjön Uttran genom aluminiumbehandling av sjöbotten."

Arbetet med aluminiumbehandling ska enligt avtalet äga rum under 2023. Enligt Rickard Livén är det en välbeprövad metod där en tillsats av aluminium gör att sedimenten får extra bindningskapacitet som gör att mindre fosfor läcker ut i vattnet.

Arbetet ska inte påverka allmänhetens tillgång till sjön under tiden.