Åkersbergavägen genom Össeby-Garn ned mot badplatsen vid Toftesta är smal med dålig sikt. Miljön är kulturhistoriskt känslig med kyrkan, den lilla kyrkbyn och det gamla kulturlandskapet. Vägen kantas av en lindallé och hustomternas staket ligger nära vägrenen.

Ändå åker långtradare där och trängs med fotgängare och cyklister.

– Dessutom kör de utanför körbanan och skadar lindarna som är upptagna i länsstyrelsens landskapsbildsskydd. När man kör över rötterna blir trycket så hårt att träden dör till slut, säger Loredana Lundmark på kommunens gatu- och parkavdelning.

Trängseln minskar inte av att folk som ska till badstranden vid Toftesta holme på sommaren parkerar sina bilar i vägkanten.

Redan för 20 år sedan föreslog länsstyrelsen att lastbilarna borde ledas bort från sträckan.

Det vill också invånarna i Lilla Garn, som är oroliga över säkerheten och vill ha ett förbud mot tung trafik genom byn.

– Det är mer påtagligt under vår och sommar. Då är det hästar, cyklister och mer biltrafik på grund av den nya badplatsen. Samtidigt dundrar långtradare förbi. Vårt staket har vikt sig och våra grannar har fått sina stolpar nedkörda flera gånger. Och lindallén blir skadad, säger Sara Ekenryd Reiner som bor vid den utsatta vägsträckan.

Hon växte upp i Lilla Garn och flyttade tillbaka för två år sedan. Då märkte hon att trafiken blivit mer intensiv.

Tillsammans med grannen Göran Granqvist och Loredana Lundmark på kommunen har hon gjort en studie av trafiken på sträckan. De listar 18 tillbud och olyckor som skett bara sedan 2020.

Men trots att 20 år gått har hittills ingenting hänt med förslaget om en förbifart.

Kommunen bedömer nu situationen som akut och i förra veckan fick gatu- och parkavdelningen i uppdrag att göra en fördjupad förstudie.

– Om Trafikverket ska göra en ny väg kan det ta upp till åtta år, säger Loredana Lundmark. Men kommunen behöver ingen vägplan.

Därför kan det gå fortare utan Trafikverket. Hon uppskattar att förstudien kan ta ett halvår och att förbifarten sedan kan vara klar två år senare.

På Trafikverket svarar Mahmoud Abdalla, regional samhällsplanerare, i mejl att de är medvetna om problemen på sträckan genom Lilla Garn:

"Vi ser över vilka åtgärder som skulle kunna förbättra trafiksäkerheten, däribland om det är möjligt att ordna mobila fartkameror och poliskontroller. Gällande kommunens förstudie har vi i dagsläget inga synpunkter och ser fram emot att ta del av resultaten",