En påfartsramp ner till ett underjordiskt garage ska byggas på Bodholmsplan i Skärholmens centrum. Över rampen ska det även byggas ett väderskydd vars tak ska täckas med växter.

I samband med nybygget planteras även klätterväxter och nya träd på Bodholmsplan. Byggnadens utformning har anpassats för att passa in i området. 

Ombyggnaden väntas minska trafiken i området något eftersom parkeringsytorna på torget minskas. Tanken är också att delar av gångbanorna på Bodholmsplan breddas.

Planen har varit ute på samråd och inga synpunkter inkom från allmänheten. I torsdags antogs detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden.