Ivo har granskat äldreboenden i landets samtliga kommuner. Bland annat har äldreboenden i Bromma granskats.

Ivo slår bland annat ned på bristande språkkunskaper bland personalen och bristande medicinsk kompetens.

Kritiken och bristerna avser stadsdelen Bromma övergripande och inte enskilda boenden.

Sticker Bromma ut i granskningen?

– Nej, jag kan inte säga att Bromma sticker ut. Det vi kan se är att det finns brister på områden som vi granskat, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Ivo, och tillägger att Ivo inte rangordnar kommuner.

Har någon boende kommit till skada?

– Det kan jag inte svara på. Vi har granskat 55 000 journaler i hela landet varav en del kommer från Bromma. Det vi däremot kan se att det finns risk för att patienter kan komma till skada. Vår bedömning är att de inte uppfyller kraven i lagstiftningen.

Tonar ned

Caroline Hoffstedt är avdelningschef för äldreomsorgen vid Bromma stadsdelsförvaltning. Hon säger att situationen inte är unik för stadsdelens boenden.

– Jag tolkar inte Ivo:s beslut att verksamheten är allvarligt hotad utan att Ivo pekar på sådant som kan bli bättre. I våra egna undersökningar bland boenden ser jag generellt att man är trygg och nöjd, men vi behöver ta större ansvar för mer komplexa insatser. Jag vill också framhålla att vi behöver våra medarbetare, det handlar om att stärka det arbetet.

Hur ser du på det som Ivo kommit fram till?

– Redan nu ser jag viktiga områden där vi behöver förstärka, inte minst personalens språkkompetens. Det är jätteutmanande, en åtgärd som kommer att löpa under flera år.

Har någon kommit till skada?

– Vi har ibland avvikelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vi har till exempel incidenter som gäller fall, där den boende ramlat och löpt risk att göra sig illa eller har gjort sig illa, säger Caroline Hoffstedt som lyfter att sådana fall utreds enligt lex Maria och Ivo-anmäls.

Bromma stadsdelsförvaltning har till 5 maj på sig att redovisa hur man ska komma till rätta med bristerna.