Som en del av en nationell granskning har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, granskat de kommunala äldreboendena i Farsta stadsdelsområde. Enligt Ivo konstaterades flera brister (myndigheten preciserar dock inte vad som gäller vilket äldreboende):

*Personalen som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens och behärskar inte svenska språket tillräckligt bra.

*Dokumentationen görs inte enligt gällande regelverk.

*Läkemedelshanteringen är inte patientsäker.

*Vården i livets slutskede följer inte gällande regelverk.

Enkäter och intervjuer

Ivo:s tillsyn bygger på granskning av journaler, enkäter med sjuksköterskor och inspektioner på plats, där både personal, patienter och ledning har intervjuats.

Enligt Ivo framkom att många livsavgörande bedömningar på äldreboenden i Farstaområdet, görs av den personal som har den lägsta utbildningsnivån.

Bristerna vad gäller kompetens och språk, utgör enligt Ivo en risk för patienternas säkerhet. Samtidigt konstaterar myndigheten att den här typen av brister är vanligt förekommande på nationell nivå – det är alltså inget unikt för Farsta.

Språksatsning pågår

I ett svar till Ivo har Farsta stadsdelsnämnd redovisat vilka förbättringsåtgärder som pågår. De lyfter bland annat fram en pågående språksatsning med sfi-lärare som undervisar på arbetsplatsen.

Vården i livets slutskede, där Ivo fann brister, kommer att vara ett av stadsdelsförvaltningens fokusområden under 2023.

– Det är bra när våra verksamheter granskas för det ger möjlighet till förbättringar. Nu synliggörs det som inte har fungerat. Förvaltningen har vidtagit flera åtgärder, säger Marre Mayr (V), avgående ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Kan de som bor på era äldreboenden känna sig trygga med att de får en bra vård?

– Ja, det vill jag tro. Det här är också ett ständigt pågående arbete. Jag utgår från att de åtgärder som nu genomförs kommer att följas upp.