900 nya bostäder och runt 25 000 kvadratmeter lokaler för kontor, service och förskola.

Det gamla verkstadsområdet mellan järnvägen och Optimusvägen i centrala Väsby står inför en stor omvandling.

Men det tar tid. Planen var att få ut detaljplanen på granskning efter sommaren 2021 – men det sker först.

– Det kom in en hel del yttranden som krävde behandling. Tidplanen har därför förskjutits, säger projektledare Eva Bergslilja.

Projektledare Eva Bergslilja.

Projektledare Eva Bergslilja.

Mikael Andersson

Översvämningsrisk och trafikfrågor

Efter samrådet har många utredningar uppdaterats, och flera nya har gjorts. De handlar bland annat om föroreningar, trafik – och översvämningsrisk.

– De stora utmaningarna i området är just buller och översvämning, både från skyfall och höga vattenstånd i Väsbyån. Det är även ett gammalt industriområde, där marken behöver saneras, säger Eva Bergslilja.

Därför har nivån för entréer setts över.

När det gäller infrastrukturen blir gång- och cykelkopplingen från Mälarvägen kvar, till skillnad från i samrådsförslaget.

– De två kvarteren närmast Mälarvägen har skjutits cirka 1,5 meter norrut för att få plats med gång- och cykelvägen och för att inte riskera att påverka Mälarvägens förstärkning, säger Eva Bergslilja.

Förskolan har fått en specifik plats: Optimushuset.

Optimushuset till höger och ny bebyggelse inom det som kallas Verkstaden till vänster.

Optimushuset till höger och ny bebyggelse inom det som kallas Verkstaden till vänster.

Kod Arkitekter

Invändningar om höjden

Under samrådet uttryckte flera som bor i Folkparksområdet oro för höjden på de nya husen. Det skulle nämligen förstöra utsikten.

En privatperson har just invändningar mot att alla byggnader kommer tillåtas en totalhöjd som är högre än den högsta befintliga kontorsbyggnaden i området.

"Den visuella upplevelsen från samrådsredogörelse Optimusvägen kommer upplevas som Bullerbyn på ena sidan och Manhattan på den andra. Kvällssolen kommer reduceras och delvis försvinna."

Årummet och gångstråket längs Väsbyån sett söderifrån - när Optimusområdet blir klart.

Årummet och gångstråket längs Väsbyån sett söderifrån - när Optimusområdet blir klart.

Kod Arkitekter

"Kan inte sänka byggnaderna"

Men höjden på bebyggelsen mot Optimusvägen har inte sänkts. Den är, enligt Eva Bergslilja, i linje med höjden på bebyggelsen i centrala Upplands Väsby, till exempel i Messingenområdet, med fyra våningar och en indragen femte våning.

– Yttrandena som inkom under samrådet gällde främst att höjden på bebyggelsen närmast järnvägen var för hög. Det är dock inte möjligt att sänka bebyggelsen mot järnvägen med hänsyn till bullersituationen, det bekräftas även av bullerutredningen, säger hon.

Innan bygget sätter i gång, och vissa hus rivs, ser området onekligen lite trött och trist ut.

– Med anledning av planarbetet har många verksamheter tömts. Det blir ett lyft när området är iordningsställt, säger Eva Bergslilja.

Illustrationsplan över Optimusområdet.

Illustrationsplan över Optimusområdet.